اخباروگزارشات کارگری29اسفند1396و1فروردین1397

باگرمترین شادباش ها وبهترین آرزوها به مناسبت فرارسیدن بهار وسال نو – اخراج 4نماینده کارگران کارخانه ایران پوپلین رشت بدنبال اعتراضات نسبت به عدم پرداخت3ماه حقوق ،عیدی وحق سنوات –… Read more »

اخباروگزارشات کارگری22اسفند1396

تجمع کنندگان بازداشتی روزجهانی زن مقابل وزارت کار آزاد باید گردند علی افسونگر، علی سالم،‌ پیمان چهرازی، مهرداد قاضی‌ و جواد عباس توللی – تجمع اعتراضی بازنشستگان دانشگاه علوم پزشکی… Read more »