جایگاه سندیکاها و نهادهای طبقاتی در جنبش کارگری از جمله شرایط بحرانی سندیکای شرکت واحد

احمد بخردطبع مدتی است چالشی جدی و تعمیق یافته بر بخشی از جنبش کارگری ایران بال گسترانده است که بطور عمده در سه دیدگاه متفاوت انعکاس می یابد. گرایش اول… Read more »

فدراسیون های اتحادیه های کارگری جهانی تقاضای اعدام برای ١٧ راننده اعتصابی را محکوم میکنند و خواهای آزادی فوری و بدون قید و شرط آنها هستند

فدراسیون جهانی اتحادیه های کارگری (آی تی یو سی) ، فدراسیون بین المللی ترانسپورت (آی تی اف)، آموزش بین المللی (ای وان)، اتحادیه صنعتی جهانی، اتحادیه بین المللی غذا، کشاورزی،… Read more »

قطعنامه اضطراری کنگره فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل: در حمایت از مبارزات رانندگان کامیون و علیه تهدیدات حکومتی علیه اعتصابیون

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران: قطعنامه اضطراری کنگره فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل: در حمایت از مبارزات رانندگان کامیون و علیه تهدیدات حکومتی علیه اعتصابیون کنگره سراسری “فدراسیون… Read more »

مصاحبه ستار رحمانى در رابطه با اعتصاب معلمين

http://fa.rfi.fr/%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87/20181013-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%AF-%DA%A9%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%AC%D8%AD%D8%A7%D9%81-%D8%B3%DA%A9%D9%88%D8%AA-%D9%86%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF-%DA%AF%D9%81%D8%AA-%D9%88-%DA%AF%D9%88-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C

پیام سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه به کنگره فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل

دوستان، رفقا و نمایندگان شرکت کننده در کنگره آی.تی.اف، ۱۴ تا ۲۰ اکتبر ۲۰۱۸، سنگاپور گرمترین درودها و شادباش ها را از سوی سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و… Read more »