اخباروگزارشات کارگری17و18مرداد139

admin   آگوست 12, 2017   دیدگاه‌ها برای اخباروگزارشات کارگری17و18مرداد139 بسته هستند

بایگانی

-طرح‌هایپیشنهادیِدولتبرایبهافلاسکشیدنهرچهبیشترکارگرانوزحمتکشان

-بادفاعازمبارزاتشجاعانهکارگرانهفتتپهوفولاداهوازاتحادوهبستگیخودراتعمیقوگسترشبخشیم

-ادامه اعتصاب وتجمعات اعتراضی کارگران گروهملیفولادایران

-تجمع اعتراضی کارگرانشبکهآبوفاضلابروستاییآبادان نسبت به عدم پرداخت4ماه حقوق وحق بیمه

-تجمع کارگراناخراجی شرکتشهرکصنایعدریاییساحلاروندمقابلسازمانمنطقهآزاداروند واداره کار

-31 مرداد،آغازوزارتوآغازاعتراض

-جزئیاتتفویضبیمهبیکاریبهکاریابی‌ها/اجرایسراسریطرحبهزودی

-آخرین خبرها درباره بازگشت رضا شهابی به زندان

*سندیکایکارگرانشرکتواحداتوبوسرانیتهرانوحومه:

رضاشهابیبهزندانرجاییشهربازگرداندهشد

*سندیکایکارگرانشرکتواحداتوبوسرانیتهرانوحومه:

بازگرداندنمجددرضاشهابیبهزندانرامحکوممیکنیم

*سندیکایکشتوصنعتنیشکرهفتتپه:

بازگرداندنرضاشهابیبهزندانراقویامحکوممیکنیم.

-حمیدشرقیعضوسندیکایکارگرانفلزکارمکانیکایرانبازداشتشد

-عدم پرداخت6ماه حقوق و13ماه حق بیمه کارگرانکارخانه ایرانسوئیچ

اخراج20کارگر درسال جاری وسایه بیکاری بالای سر کارگران باقیمانده این واحد تولیدی

-عدم پرداخت 4ماه حقوق وماه ها حق بیمه کارگران فضای سبز شهرداری بندرعباس

-اعتراض کارگران معدنزغال‌سنگزرندنسبتبه سطح پایین حقوق وعدم پرداخت بموقع حقوق وحق بیمه

-تجمع زنانتاکسیرانبجنورددراعتراضبهافزایشحقکمیسیون

-جان باختن 2 کارگردر مشهد براثر سقوط از داربست

-جانباختنیککارگرمعدنسنگحقانیرودباردرحادثهسقوطبیلمکانیکی

طرح‌هایپیشنهادیِدولتبرایبهافلاسکشیدنهرچهبیشترکارگرانوزحمتکشان

هرروزطرحجدیدیازسویدولت‌مردانارائهمیشودکهمضمونتمامآنهابهافلاسکشیدنوگسترشفقروسیه‌روزیدرمیانکارگرانوحقوقبگیرانواقشارتحتستماست . طرحهاییمانندکارورزی،مهارتآموزیوآموزشپرستاراندرمحیطبیمارستانهاکهبهاصطلاحبرایمقابلهبابیکاریقشرجوانوتحصیلکردهواشتغالزاییاجراییمیشوند. درهیچکدامازاینطرحهانشانه‌ایازایجاداشتغالجدیددیدهنمیشودبلکهتنهابیگاریکشیدنازنیرویکارمتخصصجویایکاراست.

چندسالقبل،طراحانچنینطرحهائیبرایبهاصطلاحمقابلهبابحرانبیکاری،بهگسترشموسساتآموزشعالیخصوصیدستزدندتاضمنپنهانکردنظاهریبیکاری،سودهایبادآوردهراازطریقخصوصیسازیآموزشعالیبهدستآورند! اماامروزکهبیکاریدرمیاندارندگانتحصیلاتعالیگستردهشده،بازسودایدیگریبرداشتهاندتاایننیرویمتخصصوآموزشدیدهرابهبیگاریبکشانندچراکهاجراییشدنقراردادهاینفتیعظیمباشرکتهایبزرگوغارتگریمانندتوتالآنهمباچنانشرایطخفتباروسایرطرحهایمشابه،نیازبهنیرویکارتقریبارایگاننیزدارد.

تمامیاینطرح‌هابهطوراساسیسودبیشترصاحبانسرمایهرامدنظرداردودرراستایسیاستهایبانکجهانیوصندوقبینالمللیپولبرایارزانسازینیرویکاراست. نظاماقتصادی‌ایکهبنیانشبراستثمارهرچهبیشترنیرویکارگذاردهشدهوتمامتلاششبرایبالابردنسودسرمایه‌هاباشدودرآننقشنیرویکارومردمبهوجودآورنده‌یثروتبههیچانگاشتهشود؛درذاتخودبابحران‌هایغیرقابلعلاجمواجهاستکههرروزابعادآنگسترده‌ترمیشود.

ارائهچنینطرحهائینهتنهادارویبحران‌هایایننظاماقتصادینخواهدبودبلکههمانندگذشتهبحرانباابعادیوسیع‌تردرآینده‌اینهچنداندورسربرخواهدآورد. اعتراضاتسراسریپرستاران،دانشجویانوکارگرانوتشکلهایمستقلکارگریبهاینطرحهایضدکارگری،هرروزهابعادوسیعتریمییابدوقدرتمدارانکههیچگونهتوجهیبهایناعتراضاتندارندهمچنانبراجرایچنینطرحهائیپایمیفشارند.

تنهاراهعلاج،تغییراساساینسیستماقتصادیاستکهبایدبادستانتوانایکارگرانوزحمتکشانوباپایهگذارییکسیستماقتصادیصورتگیردکهمبنایآننهسودپرستی،بلکهانسانیتانسان‌هاباشد.

کانونمدافعانحقوقکارگر

۱۶مرداد ۱۳۹۶

بادفاعازمبارزاتشجاعانهکارگرانهفتتپهوفولاداهوازاتحادوهبستگیخودراتعمیقوگسترشبخشیم

کارگرانمبارزهفتتپهماههااستمبارزاتخودرابرایگرفتنحقوقغصبشدهازجملهحقوقهایبهتعویقافتادهچندینماههبهپیشمیبرند. اینکارگرانچهدرگذشتهوچههماکنونشیوههایمدرنوکارسازیدرجریانمبارزاتواعتراضاتخودتجربهکردهوحالابهسنتهایارزشمندیدرجنبشکارگریایرانتبدیلگشتهاند. بههمراهداشتنخانوادههایخوددرتجمعاتاعتراضیخیابانیکهعلاوهبرتقویتصفوفرویاروئیباکارفرمایانوحامیانآنان،درجلبحمایتهایعمومینقشبسزائیداشتهاندوهمچنیندفاعازرهبرانبازداشتیخودکهتاآزادیآنهاکوتاهنیامدهاند،ازجملهتجاربکارگرانهفتتپههستند.

علاوهبرکارگرانهفتتپه،تقریبابهطورهمزمانکارگرانگروهملیصنعتیفولادایران (کارخانهایکهسههزارمیلیاردتومانآناختلاسوغارتشد) چندینروزمتوالیدراعتراضبهعدمپرداختسهماهدستمزدوتعطیلشدنخطتولیداینکارخانهدستبهاعتصابزدهاند. اینکارگراننیزمانندکارگرانهفتتپهازسنتهمراهیکردنخانوادههاوکشاندنمبارزاتشانبهبیرونازکارخانه،بهحقاستفادهکردهاند. اعتصاب 19 روزهماههایبهمنواسفندسالقبلوتجمعباهمراهیخانوادههایآنهادرمقابلاستاندارینمونهموفقیبودکهکارگرانتوانستندبخشیازحقوقمعوقهخودرادریافتکنند.

حالابهخاطرتجاربموفقیکهاینکارگرانبخصوصکارگرانهفتتپهدرجریانمبارزاتطولانیومداومخودکسبکردهاندوحاضربهتسلیموسکوتدربرابرگروگرفتهشدن ( غصبحقوق) حقوقشانتوسطکارفرمایتحتحمایتدستگاهقضائیوپلیسنیستند،دستگاهقضائی،پلیسودیگرنیروهایضدکارگروحامیبیچونوچرایکارفرمایانبهعبثتنهاراهچارهرادریازداشتواخراجرهبراناعتراضاتیافتهوسراسیمهبرایایجادرعبووحشتاقدامبهبازداشتدستهجمعیآنانمیکنند.

بازداشتبیشاز 50 کارگرکهتنهاخواستشاندریافتدسترنجماههازحمتیاستکهازقبلکشیدهاند،قبلازهرچیزنشانهعمقبحرانوفلجکاملاقتصادیدرسایهدزدیها،اختلاسهاوچپاولهااستکهاینگونهصاحبانقدرتوثروترادرپرداختچندرغازحقوقچهاربرابرزیرخطفقرکارگرانناتوانساختهاست.

موفقیتهراعتصابواعتراضکارگریتأثیرمستقیمدربهبودشرایطکاروزندگیهمهبخشهایطبقهکارگردارد. دفاعازاعتراضهربخشیازکارگران،راهایجاداتحادمستحکمتروایجادتشکلهایسراسریوقدرتمندرابررویماخواهدگشود. امروزاینموقعیتراکارگرانهفتتپهوفولاداهوازدربرابرماگذاشتهاند. باتمامقدرتازکارگرانهفتتپهوفولاداهوازوهرتجمعواعتراضکارگریدیگردفاعکنیم.

انجمنصنفیکارگرانبرقوفلزکارکرمانشاه      16/5/1396

ادامه اعتصاب وتجمعات اعتراضی کارگران گروهملیفولادایران

صبح روزسه شنبه17مرداد،بیشاز ۵۰۰ نفرازکارگرانگروهملیصنعتیفولادمقابلبرجسرپرستیبانکملیخوزستانواقع درامانیهاهوازتجمعکردند.

این کارگران پیشازظهرروزدوشنبهشانزدهممردادماه هممقابلشعبهمرکزیبانکملیاهوازواقعدرخیابان ۲۴ متریتجمعکردند.

یکیازکارگرانگروهملیفولادایران: حدود 20 روزاستکهشرکتخوابیدهوکسیکارنمی‌کند،سنوات 2 سالکارگرانراپرداختنمی‌کنندبرخینیز 3 وجمعدیگرینیز 4 سالازشرکتطلبدارند.

مسئولانفقطوعدهمی‌دهندولیهیچکدامعملینمی‌شودقراربودروزیکشنبهیعنی 15 مردادحقوقپرداختشودولیخبرینشدتمامکرایهخانه،قسط‌‌هایوامماعقبافتادهاستنمی‌دانیمچهکارکنیمکسیپاسخگویمانیست.

یکیازکارگران معترض به خبرنگاری گفت: الان 2 سالاستکهقسطوام‌هاروازحقوقبچه‌هاکممیکنندولیبهبانک‌هایمربوطهنمی‌دهند،مبلغینیزبابتبیمهتکمیلیکسرمی‌شودامابهبیمه‌هادادهنمی‌شود.

ویادامهمی‌دهد: بیمهتامیناجتماعیراازحقوقمانکممی‌کنندولیمبلغآنرابهبیمهنمی‌دهنداینپول‌هاییکهجمعمی‌کنندکجارفتهاستکسینمی‌داند.

اینکارگرتصریحمی‌کند: تولیدیکهدرسال 1396 داشته‌ایمپولوسودشکجامی‌روداینراهمکسیخبرندارد.

یکیدیگرازکارگراننیزدرهمینارتباطبیانمی‌کند: متاسفانهمدیرعاملگروهملیهمدرمصاحبه‌هایشمی‌گویدکهکارگرانفقط 2 ماهطلبدارنددرصورتیکهاینطورنیست.

وییادآورمی‌شود: مسئولانفقطوعدهدروغمی‌دهندمدیرعاملدرمصاحبهباخبرگزاری‌هایاعلاممی‌کندکهفقطیکماهحقوقمعوقداریمچرااینصحبت‌هارادرجمعکارگرانانجامنمی‌دهدچراازمافراریاست.

اینکارگراضافهمی‌کند: چراشرکتدراهوازاستولیمدیرعاملآندرتهرانزندگیمی‌کندوبهاینجانمی‌آیداگرهواگرماستبرایماهمگرماستومادرایندمایبالاکارمی‌کنیم.

ویتاکیدمی‌کند: دمایکارخانه 70 تا 80 درجهدرجهاستکارماباآهن 1400 درجهاستشوخینیست 14 سالکارمی‌کنیمولیایندستمزدوحقوقحقیکپرسنلزحمتکشدراینگرمایشدیدهوانیست.

یکیدیگرازکارگرانمعترضگروهملینیزمی‌گوید: دلیلتجمعماایناستکهبچه‌ها 4 ماهحقوقنگرفتندوبیمه‌هاپرداختنشد،کارکنانوضعمعیشتیخوبیندارند.

ویادامهمی‌دهد: الانحدود 2 سالاستکهکارخانهبهاینروزافتادهومسئولانرسیدگینمی‌کنندوتوجهیبهماندارند،دلایشهرچهباشدولینبایدوضعیتمعیشتکارکنانراتحتشعاعقراردهد.

اینکارگرخاطرنشانمی‌کند: آنطوریکهمسئولانمی‌گویندشرکتبهبانکملیواگذارشدهولیمسئولانبانکملینیزتاکنونبهمطالباتماپاسخیندادند.

درهمهخبرگزاری‌هایآمدهکهگروهملیبهبانکملیواگذارشدهولیهیچکسجوابگویمانیستماهمبهخاطراینجمعشده‌ایمکهکسیجوابگویماباشد،اینهاحرف‌هایکارگریاستکهبامشقتزندگیخودرامی‌چرخاندوادامهمی‌دهد: پرسنلمستقیم 3 هزارنفرهستندولیباخانوادهحدود 20 هزارنفرهستیمکه 4 ماهحقوقنگرفتیموبیمهمانیزپرداختنشد.

ویبابیاناینکهمشکلاتزیادیبرایکارگرانگروهملیبهوجودآمده،عنوانکرد: کارخانه‌ایکهروزیکارخانهمادرخاورمیانهحرفاولرامی‌زدالانبامشکلمواجهشد. مابهعنوانپرسنلاینکارخانهدوستداریمیکیبیایدوجوابمارابدهدکهچرااینمشکلاتبهوجودآمده،یکنفربیایدبگویدحقوحقوقشمابامنهستتابدانیمطرفحسابماچهکسیاست.

بانکملینهمشکلاترابرطرفمی‌کندونهشرکتراواگذارمی‌کندمارابلاتکلیفگذاشتهاست،اینهاآغازگرسخنانیکیدیگرازکارگرانگروهملیفولادایراناستکهادامهمی‌دهد: کارگرانفقطما 3 هزارنفرنیستیمبلکهرانندهاتوبوس‌ها،رانندهجرتقیلهستکهجمعاحدود 20 هزارنفرهستیم.

ویاضافهمی‌کند: آقایحسن‌زادهازمسئولانصنعت،معدنوتجارتخوزستانگفتهاگرکارگروهملیبخوابدقلبفولادخوزستاننیزبهتپشمی‌افتدچونفولادخوزستانششم‌هایاینگروهرابهصورتمرتبمی‌خرد.

امایکیدیگرازکارگرانگروهملیفولادایراندرتکمیلسخناندوستشمی‌گوید: حدود 20 روزاستکهشرکتخوابیدهوکسیکارنمی‌کند،سنوات 2 سالکارگرانراپرداختنمی‌کنندبرخینیز 3 وجمعدیگرینیز 4 سالازشرکتطلبدارند.

ویبیانمی‌کند: مسئولانفقطوعدهمی‌دهندولیهیچکدامعملینمی‌شودقراربودروزیکشنبهیعنی 15 مردادحقوقپرداختشودولیخبرینشدتمامکرایهخانه،قسط‌‌هایوامماعقبافتادهاستنمی‌دانیمچهکارکنیمکسیپاسخگویمانیست.

لینک اخبار مرتبط:

کارگران گروه ملی فولاد ایران درنوزدهمین روز اعتصابشان مقابل شعبه مرکزی بانک ملی اهواز تجمع کردند

http://etehadbinalmelali.com/ak/16-05-96/

تجمع اعتراضی کارگرانشبکهآبوفاضلابروستاییآبادان نسبت به عدم پرداخت4ماه حقوق وحق بیمه

ظهرروزدوشنبه16مردادماه، جمعیازکارگرانشبکهآبوفضلابروستاییآبادانباتجمعدرمقابلادارهآبوفاضلاباینشهرستان،اعتراضشان نسبت به عدم 4ماه حقوق وحق بیمه را بنمایش گذاشتند..

به گزارش یک منبع خبری محلی،یکیازکارگرانبهنمایندگیازدیگرمعترضینعنوانکرد : مشکلاتمادراینادارهبسیاراست .

ویگفت : حقوقومزایایماازسال 93 هرچهارماهبهطورنامنظمپرداختشدهاست.

ویافزود : اکنونحدود 4 ماهاستکههیچگونهحقوقیدریافتنکردهایمومیبایستمسئولینفکریبحالماکنند.

نمایندهمعترضینادامهداد : علاوهبراینکهحقوقهایماندرموعدخودپرداختنمیشودوباوجودتاخیر 4 ماهمتاسفانهحقبیمههایماننیزدرموعدمقررودرسرماهپرداختنمیشود.

ویگفت : ازآنجاییکههمهمادارایهمسروفرزندهستیمچنانچهبرایمانخداییناکردهمشکلدرمانبوجودآیدبدلیلنداشتناعتباردفترچهبیمهمشکلاتعدیدهاییازجملههزینههایبسیارزیاددرمانبرایمانبوجودمیآید.

نمایندهمعترضینبابیاناینکهبجزاین 4 ماهحقوقمعوقمطالباتیدیگرنیزوجوددارد،اظهارداشت : مطالباتیازجملههزینههایلباسکار،کفشایمنی،بنکارگریوخدماترفاهیهمنیزوجودداردکههنوزبهماپرداختنشدهاست.

ویگفت : دربحثخدماترفاهیمیبایست 60 درصدآننیزبههمهماتعلقمیگرفتکهاینگونهنشدهوفقطشامل 4 الی 5 نفرازپرسنلرسمیاینادارهشدهاستکهاینحقهمهمامیباشدومیبایستبههمهتعلقمیگرفت.

یکیدیگرازاینمعترضانبااشارهبهاینکهنفراتیکهقراردادیوباپیمانکارهستنددرقرادادشان 44 ساعتکاردرهفتهقیدشدهاستامابیشترازاینساعتکاریبهکارخودمشغولهستند،اظهارداشت : بدونداشتنشیفتکاری،استراحتواضافهکاری 55 ساعتدرهفتهکارمیکنیمامادرقراردادهایمان 44 ساعتکارقیدشدهاست.

ویادامهداد : درطیاینچندسالتاکنونحقشیفتکاری،اضافهکاری،بنکارگریبهماتعلقنگرفتهاست .

ویافزود : همچنین 4 عددازخودروهایاستیجاریاینادارهنیزمدتدهماهمیباشدحقوقخودرادریافتنکردندواینباعثبروزمشکلاتعدیدهزندگیاینرانندگانشدهاست.

رئیسشبکهآبوفاضلابروستاییآباداندراینزمینهبه خبرنگاری گفت: باپیمانکارانمربوطهجلساتیبرگزارشدتاحقوقکارگرانوهمچنینبیمهآنهاپرداختشود.

داودحسینیاظهارکرد: تاپایانماهجاریبخشیازحقوقمعوقهاینکارگرانپرداختمیشودوبخشباقیماندهمعوقاتنیزدرآیندهاینزدیکبهآنهاپرداختمیشود.

تجمع کارگراناخراجی شرکتشهرکصنایعدریاییساحلاروندمقابلسازمانمنطقهآزاداروندواداره کار

روزدوشنبه16مرداد،جمعی ازکارگرانشرکتشهرکصنایعدریاییساحلاروندبرای بازگشت بکار واعتراض به عدم پرداخت مطالباتشان مقابلساختمانسازمانمنطقهآزاداروندواداره کار،تجمع کردند.

کارگراناخراجیشرکتصنایعدریاییساحلارونددرباره دلایلاجتماعخودبهخبرنگاری گفتند:9 ماهاستکهازسویشرکتاخراجشدیموسنواتوعیدیماپرداختنشدهاست.

اینکارگرانافزودند:هرکدامازاینکارگران،بیشاز 6 تا 10 سالسابقهکاردرشرکترادارند،کهاز 9 ماهپیشاخراجوحقوقومزایاییآنهاپرداختنشدهاست.

کارگراناخراجیشرکتصنایعدریاییساحلارونداظهارکردند: پسازاخراج،کارگرانهندی،بنگلادشیویاشهرستانیجذبشدند،درحالیکهاولویتاستخداموجذبنیرویکارباکارگرانبومیمنطقهاست.

اینکارگرانگفتند:شرکتصنایعدریاییساحلاروندحتیاضافهکارکارگرانرانیزپرداختنکردهوانتظاردارندباکمترینهزینهبرایآنهاکارکنیم.

آنهااظهارداشتند:هرکدامازمابیشازصدمیلیونریالازاینشرکتطلبکارهستیماماشرکتحاضربهپرداختطلبمانیست.

اینکارگرانافزودند:ادارهکارسازمانمنطقهآزادارونددستورپرداختحقوحقوقماراصادرکردامابهیکبارهایندستورپسگرفتهشد.

وکیلاینکارگراناخراجینیزگفت:ازاردیبهشتماهسالگذشتهشرکتصنایعساحلیاروند 150 کارگررااخراجکردکه 37 نفرازآنانبومیخرمشهرهستند.

آرشهاشمیاظهارداشت:پسازشکایاتیکهبهادارهکارسازمانمنطقهآزاداروندشدحکمیازسویاینادارهدرخصوصپرداختحقوحقوقکارگرانصادرشد.

ویتصریحکرد:البتهقرارشداینرایباردیگرموردبررسیقرارگیردکهایننیزبرخلافقوانیناست.

این کارگرانپسازحضورنیرویانتظامیدرمحوطهساختمانسازمانمنطقهآزاداروندبرایپیگیریمطالباتخودبهادارهکارسازمانمنطقهآزاداروندمراجعهکردند.

درهمین رابطه:

تجمع کارگران اخراجی شرکت شهرک صنایع دریایی ساحل اروند دراعتراض به عدم پرداخت مطالبات وبرای بازگشت بکار مقابل ساختمان سازمان منطقه آزاد اروند

امروز دوشنبه 9مرداد،حدود70 کارگر اخراجی شرکت شهرک صنایع دریایی ساحل اروند دراعتراض به عدم پرداخت مطالبات وبرای بازگشت بکار مقابل ساختمان سازمان منطقه آزاد اروند تجمع کردند.

کارگران اخراجی شرکت صنایع دریایی ساحل اروند در باره علت تجمع اعتراضیشان به خبرنگاران گفتند:9 ماه است که از سوی شرکت اخراج شدیم و سنوات و عیدی ما نیز پرداخت نشده است.

این کارگران افزودند:هر کدام از این کارگران، بیش از 6 سال سابقه کار در شرکت را دارند، ولی از 9 ماه پیش همه کارگران اخراج شده اند.

آنها اظهارکردند: پس از اخراج کارگران، شرکت کارگران هندی، بنگلادشی و شهرستانی جذب این شرکت شدند، در حالی که اولویت استخدام و جذب با کارگران بومی است.

این کارگران گفتند:شرکت صنایع دریایی ساحل اروند حتی اضافه کاری کارگران را نیز پرداخت نکرده و انتظار دارند با کمترین هزینه برای آنها کار کنیم.

31 مرداد،آغازوزارتوآغازاعتراض

محمدحسنپوره

سیویکمرداددرفراخوانبازنشستگان،روزاعتراضبهوضعیتنامناسبمعیشتیبازنشستگانازسویکنشگرانصنفیبازنشستهاعلامشد.

تقارناینفراخواناعتراضیبامعرفیوزیرآموزشوپرورش،یعنیبطحایی،اینپیامخاصراباخودهمراهدارد،کهمنتظرتغییراتموثرچهدرموضوعمعیشتیوچهدرموردآموزشی،دردستگاهپرجمعیتوپرمخاطبوباپوششبیشاز 50درصدیازجمعیتکشورنباشیم . بطحاییدرمیانناباوری،قاطبهفرهنگیانبعنوانوزیرپیشنهادیبرایکسبراییاعتمادبهمجلسمعرفیشد،

وزیرپیشنهادیدارای،سوابقیچون،رئیسمرکزملینظارتراهبردیسازمانبرنامهوبودجه،سرپرستوزارتبعدازکنار. کشیدنفانیودراواخرنیزقائممقاموزیرومعاونتوسعهمدیریتوپشتیبانیرابرعهدهداشت .بطحاییدرسوابقکاریخوددبیرکلشورایعالیآموزشوپرورشبعنوانمهمتریننهادقانونگزاریاینوزارترادارد .

اماازفسادصورتگرفتهدرصندوقذخیرهفرهنگیان،بطحاییوفانیدرحساسترینشرایطبعدازکنارگیریازسمتوزارتومعاونتپشتیبانی،خودراازپاسخگوییدرصورتاستیضاحفانیکنارکشیدند.

بطحاییکهبهدادنوعدههاییدروغپرداختمطالباتورسانهاییکردنمطالباتفرهنگیانچهرهاییشناختهشدهاست،درحالیگزینهپیشنهادیوزارتآموزشو.پرورشاستکهحجمزیادمطالباتانباشتشدهاینوزارتیکیازاصلیترینچالشهایایندستگاهاستکهبطحاییازتجربهخوبیدردادنوعدههایخالیبرخورداراست .

بطحاییازتجربههایخوبیبرایوزارتازقانونگزاریتاپشتیبانیو.تدریسومدیریتبرخورداراستاماعملکردحضورطولانیمدتاودرایندستگاهعملکردقابلقبولو.مثبتینیست .

از 13وزیربعدازانقلابفقط 5وزیردورهچهارسالهرابهاتمامرساندندآیاوزیرپیشنهادیقادرخواهدبودراییاعتمادمجلسرابدستبیاوردواگربدستآوردبهجمعوزراییخواهدپیوستکهدورهچهارسالهرابهاتمامخواهدرساندیادرتوراستیضاحصیدخواهدشد؟؟؟

اماتقارنکارمعرفیوزیربهمجلسبابیانیهتجمعی 31مردادبازنشستگان،ازاینجنبهاهمیتداردکهفرصتمناسبیاستبرایبیانکاستیهاچهدربعدمعیشتوچهدربیاننارساییهایآموزشیایندستگاه .

اعلامخواستههاونارساییهایدرآغازکاروزیرجدیدازآنجهتاهمیتداردکهوزیربهانهایبرایبیاطلاعیازکاستیهانخواهدداشتهرچندشخصیچونبطحاییهیچبهانهایبرایبیاطلاعیازاینکاستیهانخواهدداشت.

سیویکمردادفرصتمناسبتیاستبرایبیانتبعیض،فقروفرقوکاستیهایآموزشی .

همهباهماینتبعیضرافریادمیزنیم .

درهمین رابطه:

فراخوان تجمع بازنشستگان سراسر کشور

زمان: سه شنبه 31 مرداد ماه  ساعت 10 صبح

مکان: مقابل مجلس شورای اسلامی

فراخوان تجمع  کشوری (اولین تجمع سال 96)

دوستان و همراهان عزیز ، پیشکسوتان پیشرو

همانطور که مستحضر می باشید برای استیفای حقوق از دست رفته خود راههای بسیاری را آزموده ایم و در سال جدید نیز ، تا کنون مسیر مذاکره و رایزنی را پیش گرفته ایم ، ولی بر هیچکس پوشیده نیست که پشتوانه قوی و محکم مذاکره یک تجمع وسیع و عظیم خواهد بود .

تا کنون دولت متقبل شده :

در بازه زمانی 5 ساله حقوق بازنشستگان را همترازی و از طرفی بعد از 37 سال برای اولین بار  ردیف بودجه در لایحه بودجه برای بازنشستگان در نظر گرفته شده

ولی اینها کافی نیست ،ما خواهان اجرای دقیق و صحیح قانون مدیریت خدمات کشوری هستیم و مهمترین خواسته ما این است که قانون با در نظر گرفتن منافع بازنشستگان در مجلس به تصویب برسد .

از این رو  در کنار مذاکره و رایزنی ، ما پیشکسوتان همدل و متحد در تجمعی سراسری شرکت کرده و یکبار دیگر وظایف دولت و مجلس را در برابر قشر عظیمی از ملت یادآور می شویم .

و تا گرفتن حق قانونی خود از پای نخواهیم نشست .

از آنجا که همواره شاغلین عزیز درخواست همراهی با پیشکسوتان را داشته و از طرفی آینده اقتصادیشان نیز با موفقیت پیشکسوتان ارتباط مستقیم دارد ، از دوستان شاغل نیز دعوت میکنیم تا در این حرکت عظیم ما را همراهی نمایند

وعده ما :

روز سه شنبه 31 مرداد ماه  ساعت 10 صبح

مقابل مجلس شورای اسلامی

منتظر حضور سبز شما همراهان همیشه هستیم

پیشکسوتان پیشرو کشوری

جزئیاتتفویضبیمهبیکاریبهکاریابی‌ها/اجرایسراسریطرحبهزودی

رئیسکانونکاریابی‌هایکشورباتشریحجزئیاتفرایندتفویضطرحبیمهبیکاریبهکاریابی‌هاگفت: پسازارزیابی‌هایاجرایآزمایشیاینطرح،بهزودیدرسراسرکشوراجراییمی‌شود.

بابکهاشمیپوردرگفتگوبامهردربارهآخرینوضعیتتفویضپرداختبیمه‌هایبیکاریبهکاریابی‌هاگفت: واگذاریتصدی‌گری‌هایغیرحاکمیتیبهکاریابی‌هابهویژهطرحبیمهبیکارییکیازدرخواست‌هایکاریابی‌هاودرعینحالبرنامه‌هایوزارتکاربودکهفرآیندآندرحالانجاماست.

ویافزود: طبقماده ۱۲ قانونبیمهبیکاری،سازمانتأمیناجتماعیمکلفاستکههزینه‌هایبیمهبیکاریراپوششدهدامااینسازمانتاکنوندربرابرپرداختاینهزینه‌هادرصورتتفویضبیمهبیکاریبهکاریابی‌هامقاومتمی‌کردامادراینزمینهبادستوروزیروابلاغبهسازمانتامیناجتماعی،مشکلاتپرداختاینهزینه‌هاازسازمانبهکاریابی‌هابرطرفشد.

رئیسکانونکاریابی‌هایکشور «تشکیلپرونده»، «ثبتناممشاورهشغلی»، «معرفیبهفنی‌وحرفه‌ای»، «نهضتسوادآموزی(برایافرادکمسواد)، «حضوروغیابهفتگی»و «معرفیبهکاروبهکارگماری»را ۶ فرآیندمعرفیمقرریبگیرانبیمهبیکاریبهبازارکارعنوانکردوگفت: پسازثبتناممتقاضیومشاورهشغلی،افرادباسوادبرایکسبمهارتبهمراکزفنیوحرفه‌ایوافرادکمسوادنیزبهنهضتسوادآموزیبرایارتقایسطحسوادمعرفیمی‌شوند.

هاشمیپورادامهداد: بعدازکسبمهارت،افرادبرحسبنوعمهارتوسوابقکاریازسویکاریابی‌هابهکارفرمایانمعرفیمی‌شوندواگرفردمقرریبگیرازسویکارفرمابهکارگماردهشدگزارشجذبویبهکاریابیارائهمی‌شودکهدراینشرایطکاریابی‌هاازسویتامیناجتماعیبهدلیلبهکارگماریمقرریبگیربیمهبیکاریپاداشدریافتمی‌کنندچراکهدراینشرایطمقرریفردبیکارقطعخواهدشد.

ویافزود: امادراینفرایندموضوعحضوروغیابافرادجذبشدهدربازارکاربهصورتهفتگیدردستورکارقرارداردتاافرادپسازاشتغالبهکاربهصورتهمزمانمقرریبیمهبیکاریدریافتنکندواینمقرریویبالافاصلهپسازاشتغالقطعشود.رئیسکانونکاریابی‌هایکشوربابیاناینکهطرحتفویضبیمهبیکاریبهکاریابی‌هاازمهرسالگذشتهدردواستانالبرزوقزوینبهصورتپایلوت (آزمایشی) اجراشدگفت: هفتهآیندهقراراستعملکردآزمایشیاجرایاینطرحدردواستانمذکورموردارزیابیقرارگیردتادرصورتتاییدازسویوزارتکار،درسراسرکشوراجراییشود.

آخرین خبرها درباره بازگشت رضا شهابی به زندان

*سندیکایکارگرانشرکتواحداتوبوسرانیتهرانوحومه:

رضاشهابیبهزندانرجاییشهربازگرداندهشد

رضاشهابیعضوهیاتمدیرهسندیکایکارگرانشرکتواحداتوبوسرانیتهرانوحومهصبحروزهیجدهممردادبااصراردادستانیتهرانبهزندانرجاییشهربازگرداندهشد.

اینکارگرزندانیعضوسندیکاکهبهدلیلدومرحلهعملجراحیسنگیندرناحیهگردنوکمرباگذاردنوثیقهدویستمیلیونتومانیبهمرخصیآمدهبودبیشازیکسالبودازسویدادستانیتهرانتهدیدمیشدکهدرصورتعدممراجعتبهزندانملکوثیقهگذارضبطخواهدشدواخیراهمدستورضبطوثیقهصادرشدهبود.

اصراردادستانیتهرانبرایبازگرداندنشهابیدرحالیصورتمیگرفتکهپزشکیقانونیبامرخصیپزشکیباقیماندهحبسایشانموافقتکردهبود. اینکارگرزحمتکشزندانیبرایجلوگیریازضبطوثیقهبعدازظهرروزهفدهممردادبهزندانرجاییشهرمراجعهکردومسولانزندانبهایشانگفتندکه《نامهآزادیشمادرپروندهاستوفرداصبحبرایتحویلوسایلخودمجددابهزندانمراجعهکنید》

صبحروزهجدهممردادشهابیبههمراهیکیازاعضایسندیکاوهمسرشبهزندانرجاییشهرمراجعهکردتاوسایلخودراتحویلبگیردوباوجوداینکهخودایشاننامهآزادیخودبهتاریخبیستوچهارمشهریورسال 1394 رادرپروندهدیدامابابهانهقراردادنغیبتشهابیدرسال 1393 ایشانراراهیبندقرنطینهکردندوتالحظهتنظیمخبراطلاعیدیگریازوضعیتایشاندردستنیست.

سندیکایکارگرانشرکتواحداتوبوسرانیتهرانوحومهزندانیکردنرضاشهابیوفشارهایمضاعفوغیرقانونیبرایشانوسندیکایکارگرانشرکتواحدراقویامحکوممیکندواعلاممیداردحتیتداوماینفشارهانمیتواندخللیدرعزموارادهکارگرانشرکتواحداتوبوسرانیبرایحقخواهیوبهدستآوردنحقوقمسلموقانونیخودایجادکند.

سندیکایکارگرانشرکتواحداتوبوسرانیتهرانوحومه

* سندیکایکارگرانشرکتواحداتوبوسرانیتهرانوحومه:

بازگرداندنمجددرضاشهابیبهزندانرامحکوممیکنیم

رضاشهابیعضوهیاتمدیرهسندیکاکارگرانشرکتواحداتوبوسرانیتهرانوحومهبهدلیلاقدامدادستانیبرایضبطملکوثیقهگذارامروز 17 مردادماهبهزندانرجاییشهربازمیگردد.

شهابی 22 خردادماه 1389 هنگامرانندگیبااتوبوسوجابجایمسافرانتوسطنیروهایامنیتیبازگشتوپساز 19 ماهفشاردرانفرادی 209 اوینبهششسالحبسوپرداختمبلغهفتمیلیونوپانصدهزارتومانجریمهنقدیوپنجسالمحرومیتازفعالیتهایسندیکاییازسویشعبه 15 دادگاهانقلابمحکومگردید.

رضاشهابیبهدلیلجراحاتناشیازخشونتنیروهایامنیتیدرهنگامبازداشتوهمچنینبازجوییهایطولانیوطاقتفرساازناحیهگردنوکمراسیبهایجدیدیدوبهدلیلاینکهمسئولانقضاییبادرمانایشاندرخارجاززندانمخالفتمیکردنداینعضوسندیکادرسهمرحلهدستبهاعتصابغذازدوبهعلتوخامتجسمانیدراثراعتصابغذابهبیمارستانمنتقلگردیدودردومرحلهازناحیهگردنوکمرتحتعملجراحیقرارگرفتوباتاییدپزشکیقانونیبهمرخصیپزشکیاعزامشدمبنیبراینکهمراحلدرمانوبهبودیدرخارجاززندانصورتبگیرد. باوجوداینکهمرخصیپزشکیجزءدورانمحکومیتزندانیمحسوبمیشود. متاسفانهدادستانیمدعیاستکهسهماهازمرخصیپزشکیموردتاییدقرارنگرفتهاستبرهمیناساسدستورضبطوثیقهراصادرکردهاست.

سندیکایکارگرانشرکتواحداتوبوسرانیتهرانوحومهاقداماتدادستانیبرایبازگرداندنرضاشهابیرابهزندانمحکوممیکندوخواهانآزادیبیقیدوشرطایشانولغواحکامزندانبرایابراهیممددیوداودرضویدوعضودیگرهیاتمدیرهسندیکامیباشدوهمچنینخواستارآزادیدیگرکارگرانومعلماندربندهستیم.

سندیکایکارگرانشرکتواحداتوبوسرانیتهرانوحومه

*سندیکایکشتوصنعتنیشکرهفتتپه:

بازگرداندنرضاشهابیبهزندانراقویامحکوممیکنیم.

سندیکایکارگرانشرکتواحداتوبوسرانیتهرانوحومهاعلامنمودکهرضاشهابی،عضوهیاتمدیرهاینسندیکا،بهدلیلاقدامدادستانیبرایضبطملکوثیقهگذار،امروز، ۱۷ مردادماه،بهزندانرجاییشهربازگرداندهمیشود. رضاشهابیبهششسالحبسوپرداختمبلغهفتمیلیونوپانصدهزارتومانجریمهنقدیوپنجسالمحرومیتازفعالیتهایسندیکاییازسویشعبه 15 دادگاهانقلابمحکومگردیدهبودکهبخشاعظمآنرادرزندانگذراندوسپسبهعلتجراحاتواردهدردورانحبسدرمرخصیپزشکیقرارداشت. اماطبقبیانیهسندیکایواحددادستانیمدعیاستکهسهماهازمرخصیپزشکیاوموردتاییدقرارنگرفتهاستوبرهمیناساسدستورضبطوثیقهراصادرکردهاست.

بازگرداندنمجددکارگرانومعلمانبهزندان،ازجملهآقایاسماعیلعبدیدرروزهایاخیر،وهمچنینتشدیداذیتوآزارکارگرانهفتتپهودادگاهینمودندههاکارگرزحمتکشطیروزهایاخیردرشرایطیکهرشوهخوارانوچپاولگراناموالعمومیهرروزفربهترمیشوند،مایهننگوازنظرماکارگرانمحکوماست.

سندیکایکارگرانشرکتنیشکرهفتتپه،خواهانلغوکاملاحکامزندانوجریمهنقدیعلیهرضاشهابیودیگرفعالینکارگریومعلماندربندبودهوآزادیبدونقیدوشرطایشانراخواستاراست.

سندیکایکارگرانشرکتنیشکرهفتتپه

۱۷ مردادماه ۱۳۹۶

حمیدشرقیعضوسندیکایکارگرانفلزکارمکانیکایران بازداشت شد

حمیدشرقیعضوسندیکایکارگرانفلزکارمکانیکایرانروزسهشنبه ١٠ مردادماهدرکرجدستگیرشد.

بیقانونیتابهکی؟!!؟

حمیدشرقیعضوسندیکایکارگرانفلزکارمکانیکایرانروزسهشنبه ١٠ مردادماهدرکرجدستگیرشد. دستگیرکنندگانبدونارایهکارتهویتوحکمقانونیمبادرتبهبازداشتاینفعالسندیکایینمودند.

ماضمناعتراضبهایندستگیری،بهنحوهغیرقانونیاینبازداشتنیزمعترضیموازدستگاهدادگستریانتظارداریمهرچهزودترحمیدشرقیراآزادکردهوایننوعرفتارغیرقانونیراازآندستگاهحذفکند.

همهشهروندانایرانیحقدارندحقوقانسانیوشهروندیشانرعایتگردد.

ماازهمهتوانخودبرایآزادیاواستفادهخواهیمکرددرکنارحمیدشرقیتارهاییشاززندانهستیم.

سندیکایکارگرانفلزکارمکانیکایران

عدم پرداخت6ماه حقوق و13ماه حق بیمه کارگرانکارخانه ایرانسوئیچ

اخراج20کارگر درسال جاری وسایه بیکاری بالای سر کارگران باقیمانده این واحد تولیدی

6ماه حقوق و13ماه حق بیمه کارگرانکارخانه ایرانسوئیچ تولیدکننده انواعتابلوبرقدرایران واقع درتهران – کیلومتر 11 جادهمخصوصکرج، پرداخت نشده است.20کارگراین واحد تولیدی در سال جاری اخراج شدند و کارگران دیگر بدلیل احتمال تعطیلی کارخانه در آستانه بیکاری قرار دارند.

شرکتایرانسوئیچبهعنواناولینشرکتتابلوسازیدرایران،فعالیتخودرادرسال ۱۳۴۶ آغازکردوپنجمحصولتابلوهایفشارقوی،تابلوهایفشارضعیف،خازن،کلیدفشارقویوسکسیونرازتولیداتاینشرکتمحسوبمی‌شود.

امااکنوناینشرکتقدیمیدرآستانهتعطیلیقرارداردوازمجموعتمامتولیداتفقطخطتولیدخازنوسکسیونرفعالاست! ضمناینکهکارگراناینشرکتحدود ۸۰ نفربودندکهازابتدایامسالبهتدریجاخراج شدندودرحالحاضرحدود ۶۰ کارگردراینشرکتفعالیتمی‌کنند.

عدم پرداخت 4ماه حقوق وماه ها حق بیمه کارگران فضای سبز شهرداری بندرعباس

4ماه حقوق وماه ها حق بیمه کارگران فضای سبز شهرداری بندرعباس پرداخت نشده است.این کارگران در رابطه با تمدید قراردادشان با مشکل روبروهستند.همزمان با این وضعیت کارگران زمزمهاختلاسهشتمیلیاردیدرشهردارییکیازمناطقبندرعباسبهگوشمیرسد.

به گزارش یک منبع خبری محلی،یکیازکارگرانفضایسبزبندرعباسکهدرحالحرصدرختاناستودانه‌هایعرقازلابهلایموهایخیسششرهمی‌کند،میگوید: بیشازهشتسالدرپارکهاوفضاهایسبزشهرکارمیکنموبااحداثخیابانیاپارکجدیدمارابهپروژههایجدیدمیفرستندکهاگربگویمنیمیازگلهایشهرراکاشتهامگزافنیست.

ویبااشارهبهحقوقومزایایاندکخودمیگوید: اغلبروزهایسالبهصورتدوشیفتکارکردهایموهرروزمسافتطولانیخانهتاپارکراپیادهگزمیکنموحالاکهتابستانشدهوهواگرماستمجبورمآّبخوردنمانراازخانهباخودبهمحلکاربیاوریم.

اینکارگرادامهداد: پیمانکاراندرنهایتبیرحمینهتنهاحقوقمانرابهموقعپرداختنمیکنندبلکهماههاستازحقبیمهنیزمحرومهستیموشرمندهخانوادهمانهستیم.

ویادامهداد: ماههاستکهقدرتخریدگوشتوبرنجراندارموغذایبزمهایمانراسیبزمینیوماستتشکیلمیدهد.

محمودیکیدیگرازکارگرانفضایسبزکهتااینلحظهبهصحبتهایدوستشگوشمیدادوباحرصلبهایشرامیجوید،گفت:حقومانیکمیلونتوماناستکهبایدهزینهزندگیخودوسهفرزندمراتامینکنمبااینوجودبههماندریافتیکمقانعموازاینکهمجبورنیستمروزهایمرادرخیابانهابهدنبالشغلبگذرانمشکرگذارماماماههاستسازمانازمتانتوصبوریکارگرانسوءاستفادهکردهواینقشرراازحقوقخودمحرومساختهاست.

ویادامهداد:ازآذرماهسالگذشتهکهقراردادهاینیروهایپیمانیتمدیدشدهروندپرداختهایحقوقهانیزتغییرکردوماههابایدانتظارکشیدتاشایددلمسئولانبهرحمبیایدوبهفکرنیروهایزیردستخودباشند.

میگوید:باپیگیریهایزیادبالاخرهبعدازپنجماهبخشیازمطالباتماندرابتدایسالپرداختشدامااکنوندرسالجاریروندتاخیردرپرداختحقوقکارگرانتکرارشدهوماههاستازابتداییترینحقوقخودمحرومهستیم.

ویادامهداد:اخیراباپیگیریهایمختلفمتوجهاختلاسهشتمیلیاردیدرشهردارییکیازمناطقشدهایمومیگویندحقوقکارگراندرایناختلاسبهیغمارفتهبااینوجودبایدهمچنانمنتظرماندکهزماندریافتحقوقهابرسد.

اعتراض کارگران معدنزغال‌سنگزرندنسبتبه سطح پایین حقوق وعدم پرداخت بموقع حقوق وحق بیمه

حدود300کارگرمعدنشرکتزغال‌سنگیاقوتشهرزرندکرماناعتراضشان نسبت بهسطح پایین حقوق وعدم پرداخت بموقع حقوق وحق بیمه،را رسانه ای کردند.

یکیازکارگرانمعدنشرکتزغال‌سنگیاقوتشهرزرندکرمان به ایلنا گفت: محاسباتمزدیبیشترکارگرانبراساسهرواحدواگنحاملزغال‌سنگاستخراجیازمعدنمحاسبهمی‌شود.

ویادامهداد: براساسمصوباتداخلیمعدنهر ۵ تا ۶ کارگرمعدنبایستتواناییاستخراج ۱۰ تا ۱۲ واگنزغال‌سنگدرروزراداشتهباشدکهبهازایهرواگنمبلغ ۲۰ هزارتومانمحاسبهمی‌شود.

بهگفتهاینکارگرمعدن،اماکارگرانروزانهمی‌توانندحداکثردوواگنزغالسنگاستخراجکننداماکارفرماتمامیمزایاینقدیوغیرنقدیکارگرانرادرپرداختهرواگنواحدخلاصهکرده‌اندوهمینمسئلهباعثشدهدرآمدماهیانهآن‌هابهزحمتباحداقل‌هایقانونیبرابریکند.

یکیدیگرازاینکارگراندرانتقادازایجادوقفهدرپرداختمطالباتمزدیخودوهمکارانشگفت: تاهمینچندماهپیشطلبمزدیکارگراننهایتاتاروزدهمهرماهپرداختمی‌شدامااکنوناینموعدزمانیبهتاخیرافتادهاست.

بهگفتهاینکارگراندرشرایطیکهبرایآن‌هاامکاناستفادهازوام‌هایضروریوجودندارد،تاثیرپرداختبهموقعمطالباتناچیزمزدیبرزندگیخانواده‌هایآن‌هاانکارنشدنیاست. همچنیننگرانیبابتسوابقبیمه‌ایووضعیتایمنیمحیطکارازدیگردغدغه‌هایکارگرانشاغلدراینواحدمعدنیاست.

تجمع زنانتاکسیرانبجنورددراعتراضبهافزایشحقکمیسیون

روزسه شنبه17مرداد،زنانتاکسیرانبجنورددراعتراضبهافزایشحقکمیسیون،درمحلشورایشهرتجمعکردند.

یکیازرانندگاندرگفتوگوباخبرنگاریبااشارهبهافزایشحقکمیسیوندفاترتاکسیگفت: مدیردفتر ‘نشاط’ بهعنوانتنهادفترآژانسبانواندربجنورد،ازماخواستهاستتامابهالتفاوتحقکمیسیونازابتدایفروردینماهتاکنونرانیزپرداختکنیمایندرحالیاستکههنوزتعرفههایجدیدوافزایشقیمتهایتاکسیمترهااعمالنشدهاست.

وی اظهارکرد: افزایشحقکمیسیوندرحالیاتفاقافتادهاستکههنوزافزایشتعرفههایتاکسیمتراعمالنشدهاست.

یکیدیگرازرانندگاننیزگفت: حقکمیسیونآژانسازحدود 2 ماهگذشتهبیشاز 100 هزارریالافزایشیافتهاستکهالبتهپرداختاینمبلغموردقبولرانندگاناستامامدیردفترنشاطازرانندگانخواستهتااینافزایشقیمترادرماههایگذشتهسالجارینیزلحاظکنندومابهالتفاوتحقکمیسیونپرداختنشدهرابپردازند.

وی اظهارکرد: مابهالتفاوتحقکمیسیونازعیدتاکنونمعادل 500 هزارریالشدهاستکهپرداختاینرقمبرایبانوانمشکلاست.

ویتاکیدکرد: شرایطبانوانبامردانمتفاوتاست،مردانتاصبحمیتوانندکارکنندامابانوان،نمیتوانندبهافرادیجزبانوانخدماتدهندومشتریشانبسیارکماست.

ویتصریحکرد: هیچکدامازدفاترآژانسدربجنورداینمابهالتفاوتراازرانندگانخوددرخواستنکردهاندودریکتعامل،ازدریافتاینمبالغصرفنظرکردهاند.

وی اظهارکرد: سایردفاتربهخوبیبارانندگانکنارآمدهاندامادفترنشاطهمچنانبردریافتمابهالتفاوتحقکمیسیونماههایفروردین،اردیبهشتوخرداداصراردارد.

وی باتاکیدبراینکههزینهکمیسیونبرایماسنگیناستگفت: بانوانرانندههیچگونهمرخصیندارندویااگرمرخصبهخانمهایرانندهدادهمیشود،حقکمیسیونازآناندریافتمیشود.

وینبودبیمهرایکیازاساسیترینمعضلاترانندگانتاکسیعنوانکردوافزود: اکنونیکیازبانوانتاکسیرانبهعلتتصادفنیازبهعملجراحیداردامادغدغههزینههایدرماناوراآزادمیدهد،اگرزیرپوششبیمهبودایندغدغههارانداشت.

یکبانویتاکسراننیزگفت: بانوانرانندهتاکسیدرمقایسهبارانندگانمرد،درآمدکمتریدارندزیراتنهامشتریمابانوانهستندوبسیارکمپیشمیآیدکهخانوادههامتقاضیجابهجاییباآژانسبانوانباشند.

وی اظهارکرد: بانوان،مشتریاناختصاصیآژانسبانوانهستندوحتیاینقشرنیزبعضامتقاضیدریاتخدماتازمانیستند.

ویخاطرنشانکرد: علاوهبرکمبودمشتری،بانواندرجابهجاییمسافربهمسافتهایدورازشهرمحدودیتدارندوحتیساعتکاریوفعالیتنیزمحدوداستبهعنوانمثالبانواننمیتواننددرشبنسبتبهجابهجاییمسافراقدامکنند.

ویتصریحکرد: دراینشرایطنمیتوانیمآنگونهکهبایددرآمدداشتهباشیموبههمینلحاظپرداختهزینههایکمیسیونبرایمابهراحتیمقدورنیستوبانوانانتظاردارندتادفترنشاطهمچونسایردفاتر،ازدریافتمابهالتفاوتحقکمیسیونماههایپیشینصرفنظرکند.

یکیدیگرازرانندگانتاکسینیزگفت: بیشتررانندهها،زنانسرپرستخانوارهستندوشاهدبودماینرانندههابرایاینکهبیشترکارکنند،ظهراستراحتندارندوناهارخودرادرداخلخودروخوردهاندالبتهناهاریکهبهیکساندویچویانانسبزیبسندهشدهاست.

ویاظهارکرد: یکیازمشکلاتبانوانرانندهایناستکهبسیاریازآنانهنوزازمزایایبیمهاجتماعیبهرهمندنشدهاندبهطوریکهاز 80 نفررانندهتاکسیدربجنوردتنها 10 درصدبیمههستند.

ویافزود: آژانسبانوانبرایتامینامنیتبانواندرجابهجاییهاشکلگرفتهاستامارانندگاناینناوگانبامشکلاتزیادیدستوپنجهنرممیکنند.

وی خاطرنشانکرد: بیشتررانندههایزنکهبهجابهجاییمسافرمبادرتدارند،سرپرستخانوادههستندوبهناچارساعتهایطولانیرادرسطحشهربهفعالیتمشغولهستندامانمیتوانندبهاندازهرانندههایمرد،درآمدداشتهباشند.

ویخواستاررسیدگیبهمشکلدریافتمابهالتفاوتحقکمیسیونشدوگفت: حقکمیسیونپیشازاین 620 هزارریالبودامااکنونبیشاز 710 هزارریالشدهاستکهپرداختمابهالتفاوتحقکمیسونبرایبانوانبهراحتیمقدورنیست.

جان باختن 2 کارگردر مشهد براثر سقوط از داربست

روز16مردادماه،دردوحادثهجداگانه درمشهد دوکارگر ۳۴سالهو ۴۹سالهازرویداربستبهپایینسقوطکردندوجانخودراازدستدادند.

محسن ۳۴سالهدرساختمانیواقعدرروستایفارمدهنگامکارتعادلخودراازدستدادوازرویداربستبهپایینسقوطکرد. کارگرجوانکهبهشدتآسیبدیدهبودبلافاصلهبهبیمارستانهاشمینژادمشهدانتقالیافت. اماتلاشپزشکانبینتیجهماندواوجانخودراازدستداد.

درحادثهایدیگرکهچندساعتبعدوبعدازظهرروز16مرداد رخدادکارگر۴۹سالهایبهنامجوادهنکامکاردرمحدودهپارککوهسنگیمشهدتعادلخودراازدستدادوازرویداربستبهپایینسقوطوبررویدوکارگردیگرافتاد. دراینحادثهمردمیانسالجانباختودوکارگردیگرکهآسیبدیدهبودندبهبیمارستانقایمانتقالیافتند..

جانباختن یککارگرمعدن سنگ حقانی رودباردر حادثهسقوطبیلمکانیکی

روزدوشنبه(۱۶ مردادماه) درحاشیهجادهشهررودباربهرستمآبادحادثهسقوطبیلمکانیکیازیکمعدنسنگ حقانی،جانیککارگرراگرفت.

برپایه گزارشات منتشره،اینحادثهروزدوشنبه ۱۶ مردادماهدرمعدنسنگحقانیرخدادهاستوکارگریبنام «پیروزی»باحدود ۲۷ساله‌سنکهدرگودبرداریاینمنطقهمشغولفعالیتبودهاستکهباسقوطبیلمکانیکیازارتفاع ۱۵۰ متریدچارسانحهشد.

بهگفتهشاهداناینحادثه،علتاصلیاینسانحهبرداشتغیراصولیپیمانکاربودهاست.

یکیازشاهدانمی‌گوید: پیمانکاربایداینمعدنرابهصورتپله‌ایبرداشتمی‌کردامااینکارراانجامنداددرنتیجهیکدیوارهاریبباارتفاع ۱۵۰ مترایجادشدهبود.

ویمی‌افزاید: چندماهپیشبخشازدیواره‌هایمعدنرانشداشتهودراینموردکار‌شناسانمنابعطبیعیبهپیمانکارهشدارهایلازمرادادهبودندامابی‌توجهیبهنظرکار‌شناسانباعثوقوعحادثهسقوطبیلمکانیکیومرگیککارگرشد.

هیجدهم مرداد ماه1396

akhbarkargari2468@gmail.com