اخباروگزارشات کارگری19مرداد1396

admin   آگوست 12, 2017   دیدگاه‌ها برای اخباروگزارشات کارگری19مرداد1396 بسته هستند

بایگانی

-فراخوان “تلاشبرایمقابلهباطرح‌هایضدکارگری”

*«کارورزی،مھارتآموزیوتربيتپرستارسهجزءطرحاستادشاگردی،گردابیبرایزورقمعيشتزحمتكشان»

-اعتصاب وتجمعکارگران شرکتپتروپایدارایران درفاز 13 عسلویهجهت اعتراض به عدم پرداخت چندماه مطالباتشان

-بازگرداندنرضاشهابیبهزندانراقویامحکوممیکنیم

-کمیتهپیگیریایجادتشکلهایکارگریایران:جایکارگر،زنداننیست

-اعتراض مهماندارانشرکت حمل و نقل ریلی(رجا)نسبت به عدم پرداخت بموقع مطالباتشان

-بیگاری زنان درمیدان‌هایپایتخت

-جان باختن یک کارگرمیانسال حین کار درمشهد براثر برق گرفتگی

-غرقکردنعمدیحدود50 پناهجودرآب‌هاییمن

فراخوان “تلاشبرایمقابلهباطرح‌هایضدکارگری

«راه‌حل‌هایشما،مشکلماست!»

دستمزدنمی‌دهند؛شایدهمماهیسیصدتومنبدهندوبدونبیمهوبدونآینده،سرکارمانبگذارند! تلاشمی‌کنیازهرراهی،توجهولطفکارفرماراجلبکنیکهنگه‌اتدارد؟! دلخوشنباش! نیرویکاربعدیرابهجایتمی‌آورد؛درستهمانطورکهتو،جایگزینکارگرقبلیشدیواوبیکارشد.

این‌هاکهشنیدی،کابوسنیست! طرح‌های «اشتغال‌زایی»مقاماتاست: طرحکارورزی،طرحمهارت‌آموزی،طرحآموزشپرستاربیمارستانیو…

اینطرح‌هابرایشاغلانخطرناکاستوبرایبیکارانسرابیبیشنیست.

بحراناقتصادیعمیق‌ترشدهاست. بااینطرح‌هایرنگارنگمی‌خواهندبحرانرابیشازپیش،بهدوشطبقه‌یکارگربیندازند. صاحبانسودوسرمایه، «طرحاستادـشاگردی»رابازیافتکرده‌اندوهمیندستمزدهاییک‌سومخطفقررانشانهگرفته‌اند. تهمانده‌یامنیتشغلیراهممی‌خواهندسربکشند.

بهکارگرانآق‌دره،هپکو،هفت‌تپه،بافق،مخابراتو… نگاهکنید. برنامه‌یخصوصی‌سازیـمادرهمه‌یاینطرح‌هاـ،بیکارشانکردهوبهخاکسیاه‌شاننشاندهاست.

دوبارهنگاه‌شانکنید! کارگرانآنواحدها،هنوزتسلیمنشده‌اند؛ماهمبگوییم: «نه!». مانندمردمیکهدربرابرسرانجی-۲۰ ایستادند؛بگوییم: «راه‌حل‌هایشما،مشکلماست».

برایمقابلهبااینطرح‌هاتلاشکنیم،چارهبیندیشیم،بشنویم،بنویسیم،گفت‌و‌گوکنیم،بپیوندیمویک‌صدابگوییم:

«اینطرح‌هایضدانسانیبایدلغوشوند».

برایمقابلهبااینطرح‌هایضدکارگری،تلاش‌هاییآغازشدهکهمی‌تواندمنجربهعقب‌نشینیدولتازاجرایاینطرح‌هاشود.

شماهممیتوانیددرحمایتازاینفراخوان،فیلم،صدایامتنخودرابهآدرسزیرارسالکنیدتادرکانالتلاشمنتشرشود:

@TalaashAdmin

روشتهیه‌یفیلم،صداومتندرحمایتاز «تلاش»:

۱- فیلم (حداکثرسهدقیقه)

۲- صدا:

1️⃣پیامصوتی‌تانرابهخودتانارسالکنید. بهصدایضبطشده‌یخودگوشبدهیدواگرازکیفیتصداراضینبودید،دوبارهسعیکنید.

2️⃣پسازضبطصدا،انگشت‌تانرارویوُيسضبطشدهفشاربدهيد (گوشی‌هایios) وياكناروُيسراضربهبزنيد (برایگوشی‌هایاندرويد). دراينزمانگزينه‌ی Edit (ويرايش) راانتخابكنيد.

3️⃣قسمتمهمپيام‌تانرادریکجملهتايپكنید.

4️⃣پیامصوتیآمادهشده؛پیامرابهآدرس @TalaashAdmin(ادمینکانالتلاش) ارسالکنید.

۳- امضایفراخوانبااسمحقیقی:

جمله‌ی «منازتلاشبرایمقابلهباطرح‌هایضدکارگریحمایتمی‌کنم. نامونامخانوادگی»

رابهآدرس @TalaashAdmin(ادمینکانالتلاش) ارسالکنید.

هرگامیهرچندکوچک،آغازگرتغییراتبزرگاست.

گوش کنید:

-عبدالهوطن‌خواهفعالکارگری

https://telegram.me/Talaashca/8

-هالهصفرزاده”فعالکارگری(عضوکانونمدافعانحقوقکارگر)”

https://telegram.me/Talaashca/9

-محمدجراحیفعالکارگری(عضوکمیته‌یپیگیریایجادتشکل‌هایکارگری)

https://telegram.me/Talaashca/10

-محسنحکیمیمترجم،فعالکارگریوعضوکانوننویسندگانایران

https://telegram.me/Talaashca/15

-علیاخوانفعالاجتماعی

https://telegram.me/Talaashca/33

-کاظمفرجالهیکارگربازنشستهوفعالدرامورصنفیکارگری

بخشاول

https://telegram.me/Talaashca/53

بخش دوم

https://telegram.me/Talaashca/54

 

 

*«کارورزی،مھارتآموزیوتربيتپرستارسهجزءطرحاستادشاگردی،گردابیبرایزورقمعيشتزحمتكشان»

“علییزدانی”،فعالکارگری

توصيههاینھادھایِامپریالیستی،ازجملهصندوقبینالمللیپولوبانکِجھانیبراياستثمارميليونهافارغالتحصیلبيكاردرطرح “کارورزی” وحذفِعملیِقانونِکاردرراستایارزانتركردننیرویِکاروبهقصدجذبِسرمایهھایِامپریالیستیهجومیناجوانمردانهبهسفرههایكوچکشدهیزحمتكشانبرایِتثبيتسودبازهمبيشترسرمايهبهاجرادرآمد. طبقآمارهایرسمی،بيشازششمیلیونفارغالتحصیلبيكاربادانشنامههايیازكاردانیتادكتریوجوددارندكهقراراستبهعنوانخائنانبهپدرانومادرانشاغلخودودرزيرتيغطرح “کارورزی”،یعنیجزئیازھمان “طرحِاستاد- شاگردی” كهاحمدینژادبرایتصويببهمجلسداد؛اختهشوندونرخكاررابهزيانطبقهیكارگربشكنند. حداقلمزدِکارگراندرسال ٩۶،توسطشورایعالیكارماهانه ٩٣٠ھزارتوماناعلامشدكهمعادلیکپنجمِخطِفقردرکشورماناست. بااينوصفحداكثردريافتیاينكارورزان 310 هزارتومانخواهدبود. ايناستمعجزهیامامزاده هاییكهدولتهایتاكنونیبهنامايجاداشتغالبداندخيلبستهاند. درقانونِکاربرای “کارآموز” شرطِسنی ١۵ تا ١٨ سال،پيشبينیشدهحالآنكهفارغالتحصیلانازمقطعتحصیلیِکاردانیتادکتریبيشاز 22 سالسندارندوايننقضصريحهمانقانونكاربیيالودمواشكمیستكهقراربودحمايتحداقليازنيرويكاررابهعهدهبگيرد. باايناستدلالكه “کارورزی” یکطرحآموزشیاست؛ھیچحقیبرایکارورزومهارتآموزوهيچتعھدیبرایكارفرمادراينطرحديدهنشدهاست. استخداموبيمهوبهرهمندیازقوانینکاروتأمیناجتماعیفراموششدهوبادریافتِیکسومِدستمزدازیکپنجمِخطِفقر، “کارورزان” مرگتدريجیراتمرينخواهندكرد. بههميندليلاستكهمیتوانباقاطعيتگفتكهاينطرحهانهبرایايجاداشتغالبلكهطرحهايیبرایسركوبشاغلانودستمزدتوسریخوردهشاناست.

ايجاداشتغالزمينههایمادیمیخواهد. بهعبارتديگربايدزمينههایتوليدوخدماتجديدايجادشودتاادعایايجاداشتغالباورپذيرگرددوگرنهبديهیستكهباجابجايینيرویكارقديمیودستمزدمصوبشورایعالیكاربانيرویجديدودستمزدیمعادليكسومدستمزدمصوبمواجهخواهيمشد.

درمقابلاينيورشسرمايهداریبهسفرههامانفقطيكراهداريم: “مقاومتمتحدانه” پسباصدایبلندمیگوييم: نهبهراههایمدعیِاشتغالشما؛زيرا “راهحلهایشما،مشكلماست!”

اعتصاب وتجمعکارگران شرکتپتروپایدارایران درفاز 13 عسلویهجهت اعتراض به عدم پرداخت چندماه مطالباتشان

امروزپنج شنبه19مرداد، کارگران شرکتپتروپایدارایران درفاز 13 عسلویه جهت اعتراض به عدم پرداخت چندماه مطالباتشان دست از کار کشیده مقابلورودیفازتجمع کردند.

امروزایلنا درهمین رابطه نوشت،اعتراضاتکارگران شرکتپتروپایدارایراندرماه‌هایگذشتهدرقالبتجمعاتشکلگرفتوبامدادامروزنیزشمارکثیریازاینکارگرانباگردهماییدرمقابلورودیفاز 13 اعتراضخودرابهکارفرما (شرکتپتروپایدارایران) اعلامکردند.

بهگزارششاهدانعینی،دیگرنیروهایپیمانکاریاینشرکتنیزبهشمارمعترضانپیوسته‌اند.

همچنینگزارششدهبهجزنیروهایایمنیوآتش‌نشانیودرمانگاهیهیچنیروییدرداخلفاز 13 حضورندارد.

قراردادتوسعۀفاز ۱۳ میدانگازیپارسجنوبیمیان «شرکتنفتوگازپارس»بهعنوانکارفرماوکنسرسیومیمتشکلازشرکت‌هایپتروپایدارایرانیان،مپناوصدرامنعقدشدهاست.

بازگرداندنرضاشهابیبهزندانراقویامحکوممیکنیم

صبحامروزرضاشهابیعضوهیئتمدیرهسندیکایکارگرانشرکتواحدتهرانبااخطاردادستانیبهوثیقهگذارشبرایضبطوثیقه،بهزندانبازگرداندهشد. اعمالفشارازسویدادستانیتهرانبررویوثیقهگذاررضاشهابیدرحالیکهصورتگرفتهاستکهویبدنبالگذراندندورانمحکومیتشبطورقطعیاززندانآزادوبرگهآزادیاشنیزدرپروندهاودرزندانرجائیشهرواردشدهبود. امادرطولماههایگذشتهدادستانیتهران،مرخصیدوراناستعلاجیویراکهبهمدتسهماهدردومرحلهعملجراحیگردندردورانزندانمشمولششدهبودنادیدهگرفتوازطریقاعمالفشاربهوثیقهگذارش،رضاشهابیرابرایتحملسهماهحبسدیگربهزندانبازگرداند.

رضاشهابیهمچنانکهدردورانزندانیکیاززندانیانمقاومصنفیبودپسازآزادینیزبهخواستعدمفعالیتصنفیازسوینهادهایقضائیوامنیتیتنندادوهمینمسئله،ایننهادهارابرآنداشتتاعلیرغمآزادیقطعیوی،اوراباهدفبهتمکینواداشتن،باردیگرروانهزندانکنند.

بازگرداندنرضاشهابیبهزنداندرحالیصورتگرفتهاستکهطیهفتههاوماههایگذشتهموجدیگریازسرکوبفعالیتهایصنفیوحقخواهیکارگرانومعلمانازنیشکرهفتتپهتابازداشتحمیدشرقیعضوسندیکایفلزکارمکانیکوبهزندانانداختنمحسنعمرانی،تداومحبساسماعیلعبدیوتبعیدعلیاکبرباغانیوصدوراحکامزندانتعلیقیبرعلیهدیگرفعالینصنفیمعلمانهمچونرضامسلمیوطاهرقادرزادهوتلاشبرایبهزندانبازگرداندنمحمودبهشتیوجعفرعظیمزادهآغازشدهاست.

بیتردیدهمچنانکهدرطولسالهایگذشته،هیچشکلیازسرکوبوبگیروببندوپروندهسازیبرعلیهفعالینصنفی،کارگرانومعلمانایرانرا،لحظهایازمبارزهبرایتحققمطالباتشانبازنداشتهاست،موجتازهسرکوبنیزنهتنهاقادربهواردکردنخدشهایبهپیشرویمبارزاتحقطلبانهطبقهکارگرایراننخواهدشدبلکهمبارزاتجاریکارگران،معلمان،بازنشستگان،پرستارانودیگربخشهایزحمتکشمردمایرانرابیشازپیشبههمپیوستهترخواهدکرد.

اتحادیهآزادکارگرانایرانبازگرداندنرضاشهابیبهزندانوگسترشموجسرکوببرعلیهحقطلبیکارگرانومعلمانراقویامحکوممیکندوبدینوسیلهباجلبتوجهمجامعبینالمللیکارگریوسازمانهایحقوقبشریبهتداوموتشدیدسیاستسرکوبفعالیتهایصنفیدرایران،ازکارگرانومعلمانوتشکلهاونهادهایمستقلصنفیمیخواهدتابیشازپیشدرصفیمتحدویکپارچه،خواهانپایاندادنبهسیاستسرکوبوامنیتیکردنفعالیتهایصنفیومدنی،آزادیکارگرانومعلماندربندومنعتعقیبقضائیهمهکسانیبشوندکهبدلیلفعالیتهایصنفیومدنیدارایپروندههایقضائیوحکمزندانهستند.

اتحادیهآزادکارگرانایران – 18 مردادماه 1396

کمیتهپیگیریایجادتشکلهایکارگریایران:جایکارگر،زنداننیست

برابرِاخبارِدریافتیحمیدشرقیعضوسندیکایکارگرانفلزکارمکانیکایرانروزسهشنبه 10 مردادماهدرکرجدستگیرشد. دستگیرکنندگانبدونارایهکارتهویتوحکمقانونیمبادرتبهبازداشتاینفعالسندیکایینمودند.

ماضمناعتراضبهایندستگیری،خواهانآزادیفوریوبیقیدوشرطحمیدشرقیوهمهیفعالینکارگریومدنیهستیم.

کارگرزندانی،زندانیسیاسیآزادبایدگردد.

کمیتهپیگیریایجادتشکلهایکارگریایران

اعتراض مهماندارانشرکت حمل و نقل ریلی(رجا)نسبت به عدم پرداخت بموقع مطالباتشان

مهماندارانشرکت حمل و نقل ریلی(رجا)اعتراضشان را نسبت به عدم پرداخت بموقع مطالباتشان،رسانهایکردند.

به گزارش امروزایلنا،اینکارگرانکهبهعنوانمهماندارتحتمسئولیتچندینشرکتراهبردیرجاهمانند «سیمرغ»، «ماربین»و «جهانگلشنامین»وچندشرکتدیگربهکارهایخدماتدهیبهمسافران (مهمانداری) مشغول‌اندمعوقاتمزدیطلبکاراند.

بهگفتهکارگرانکهاز ۴ تا ۱۵ سالدارایسابقهکارهستند،معوقاتحقوقینیرویکاراینواحدریلیدرحالیبهتاخیرافتادهکهبرخیازمهمانداراناینشرکتهاتاسهماهمعوقاتمزدیپرداختنشدهدارنددرعینحالبرخیدیگرخردادماهمبالغبسیارکمیرابهعلی‌الحسابدریافتکرده‌اند.

بیگاری زنان درمیدان‌هایپایتخت

ازایندختر‌هاوزن‌ها،گوشهوکناراینشهرِدرندشت،کمنیستند؛زن‌هاییکهازحقوقِکارمحرومندوکارشان،کارمزدیاست. کاسبیِصاحبکارکهخوبباشد،نانِبخورونمیریدارند،کاسبیکهنباشد،فقطمی‌آیندومی‌روند؛بیگاریِبی‌مواجبوبدونهیچچشم‌اندازروشن.

«قراردادندارم،مانتومی‌فروشم،پورسانتمی‌گیرم؛اینراهمهمینطورشفاهیباصاحبمغازهتوافقکرده‌ایم؛هممن،همدوفروشندهدیگریکهاینجاباهمکارمی‌کنیموکارِمشتریانراراهمی‌اندازیم.»

اسمششهیندختاست،دختریبیستوچندسالهکهدریکیازمانتوفروشی‌هایدورِمیدانهفتتیر،شاغلاست؛هفتتیربهاصطلاح،کُلونیِلباسرسمیزنانهاست؛تادلتبخواهدمانتوفروشیوشال‌فروشیاستوتادلتبخواهددخترانجوانیهستندکهدراینمغازه‌هاکارمی‌کنند.

ازمیاناینهمهمغازهوفروشگاه،سراغدختریبهنامشهیندختآمدیمتاازشرایطشغلی‌اشبرایمانبگوید؛شهیندختدختریاستباموهایبلوندوشالِپررنگِجیغ،دختریکهاجازهنمی‌دهدازمحلکارشعکسبرداریکنیم؛حتیاجازهنمی‌دهدناممغازهرادرگزارشبیاوریمیاازبیرونمغازه،یکشاتکوچکتصویربرداریم؛اومی‌ترسد؛می‌ترسدکههمینشغلنیم‌بندِبهقولخودش «آبکی»راهمازدستبدهد؛شایدهمترسشچندانپُربیراهنباشد؛اوضاعیکهدرآنبهسرمی‌برد،تعریفچندانیندارد؛وقتیازاوضاعواحوالکارشمی‌گوید،بی‌پناهیِزنانشاغلدرایندستمشاغل،خودشرابیشترنشانمی‌دهد:

«سالآخرِدانشگاهکهبودم،ازبیکاریوبی‌پولیبهستوهآمدم؛پدرمکهچندسالیمی‌شدبازنشستشدهبود،درآمدچندانینداشت؛اودریککارخانهچینی‌سازیکارمی‌کردونمی‌دانمچطورشدهکهبابیستسالسابقه،بازنشستشدهوکمترازهمکارانِهم‌رده‌اشحقوقمی‌گیرد؛برادربزرگمهممدتیرانندهتاکسیبود،کهگرفتاراعتیادشدوچندسالیاستکهتالنگظهرفقطدرخانهمی‌خوابدوبعدهمتاعصرسیگارپشتِسیگاردودمی‌کند،وقتیعصر‌هانشئهشد،شایدچندساعتیکارکند؛آنهممی‌شودخرجِعملخودشوخلاص…»

اومی‌خواهدبیشترازاین‌هاازاوضاعزندگیوخانواده‌اشدرددلکند؛ازخواهرطلاق‌گرفته،ازعشقناکامدوراندانشجوییخودشوازمادریکهکم‌کمَکدارد،آلزایمرمی‌گیرد؛اماترجیحمی‌دهمازشغلشبگوید،ازکارکردندرمغازهٔروبهمیدانِهفتتیر:

«چندروزی،روزنامههمشهریراگرفتموآگهی‌هاراچرخیدم؛چیزیکهبهدردِرشته‌ام،تاریخ،بخوردکهپیدانمی‌شد؛کمیکهچرخیدم،ناامیدیسراغمآمد؛فهمیدمیابایددستفروششوموخودمدرمترووکنارِخیابانبساطکنم،یاشغلیمثلتایپیافروشندگیراانتخابکنم؛تایپکردنبرایمراحتنبود،دنبالمغازه‌هایلباسِزنانهگشتمودر ‌‌نهایت،بعدِیکماه،اینجاراپیداکردم؛روزیکهبرایمصاحبهآمدهبودم،زن‌هاصفکشیدهبودند،چهصفدرازی؛نبودیدوندیدید….»

شهیندختازاینکهتوانستهکاربگیرد،احساسغرورهممی‌کند:

«نمی‌دانیدچقدردلهرهداشتم؛ولیفکرکنمهمازهمهٔزن‌هاسرزبان‌دار‌تربودموهمخوشبرورو‌تر؛اینچیز‌هاخیلیمهماست؛چرامی‌خندید؟باورنمی‌کنید؟انگاردرباغنیستیداصلا..»

حالادرست، ۸ ماهاستکهشهیندخت،مانتومی‌فروشدوبهقولخودشباپورسانتوانعامزندگیمی‌کند؛قراردادِنوشتهندارد؛حقوقثابتندارد؛ازبیمههمخبرینیست؛می‌گوید: ماهیدویست-سیصد،دستیازصاحبمغازهمی‌گیریم،بابتتمیزکاری‌هاوچایدمکردنوخدمات،بقیه‌اش،درصدِفروشاست؛دمِعیدبهیکونیممیلیونتومانهمرسیددرآمدم؛اماحالااغلبماهی ۷۰۰- ۸۰۰ بیشتردرنمی‌آورم؛منتظرشهریورهستم،بانزدیکشدنبهمهروبازشدنمدرسه‌هاودانشگاه‌ها،دخترخانم‌هاومحصل‌هادستهدستهمی‌ریزندهفتتیر؛می‌آیند،مانتومی‌خرندووضعِمافروشنده‌هابازکمیبهترمی‌شود.

در‌‌همانحینِصحبت،دوسهخانمِمشتریداخلمغازهمی‌شوند؛شهیندختباتاسفنگاهمی‌کندکهچرابیرونایستادهومشغولصحبتاست؛بایدبرودداخل،گرچهقشنگنیستاینحرف،امابایدبهاصطلاحخودشمشتری‌هاراقاپبزند؛وگرنهپورسانت،نصیبدوفروشندهٔدیگرمی‌شودوکوتادوبارهسهخانمِخواهانِمانتوبیایندسراغاینمغازه.

ازایندختر‌هاوزن‌ها،گوشهوکناراینشهرِدرندشت،کمنیستند؛زن‌هاییکهازحقوقِکارمحرومندوکارشان،کارمزدیاست؛اینزن‌ها،کاسبیِصاحبکارکهخوبباشد،نانِبخورونمیریدارند،کاسبیکهنباشد،فقطمی‌آیندومی‌روند؛بیگاریِبی‌مواجبوبدونهیچچشماندازروشن…

اینزن‌هازیادندوقصه‌هایشاناغلبشبیههم؛

وقتیشهیندختحقوقشرامی‌فهمد،اینکهبایستیقراردادداشتهباشدودستمزدشهمنبایدازحداقلمزدکهبرایشتوضیحمی‌دهمامسالنهصدهزارتومانوخورده‌ایاست،کمترباشد،همتعجبمی‌کندوهمبایکدنیااستیصالدرچشمانشمی‌پرسد: خُبچطوربایداعتراضکنموحقمرابگیرم؟چطورکهبیکارهمنشوم؟والبتهاینهمسوالدیگریاستکهبی‌پاسخمی‌ماند….

بعدازظهرِیکروزگرمتابستانبهشبنزدیکمیشود؛اینجامیدانهفتتیراست؛یکمیدانشلوغوپَررفتوآمدِتهران؛پرازآمدوشدِآدم‌هاوهیاهویمغازه‌ها. بهراستیچندمیدانمثلهفتتیر،چندشهرمثلکلانشهرتهرانوچندزنمثلشهیندختِجوانوپرازرویاوجوددارد؟ازواقعیتفاصلهنگیریم: چقدرانتظاربرایشهیندختکافیاستتاروزگار،نوشودودورانِغمبهسرآید؟

بخشی از یک گزارش ایلنا بتاریخ18مرداد

جان باختن یک کارگرمیانسال حین کار درمشهد براثر برق گرفتگی

روز گذشته(18مرداد)،کارگری60ساله حین کار در خیابان مهرآباد مشهد جانش را براثر برق گرفتگی از دست داد.

براساس گزارشاتی که امروز رسانه ای شد،اینکارگر میانسالدرحالحفرکانالبودهکهتیزیشیشهباکابلبرقبرخوردکردودچاربرقگرفتگیشد،سپسجانخودراازدستداد.

غرق کردن عمدی حدود50پناهجودرآب‌هاییمن

اجسادنزدیکبه ۵۰ پناهجویسومالیاییواتیوپی‌تباردرآب‌هاییمنپیداشد. گفتهمی‌شودقاچاقچیانیکهبامدادچهارشنبهده‌هاپناهجویجوانرادرقایقیسوارکرده‌ودردلآب‌هایعمیقبودندبارویتقایقیدولتیبیشاز ۱۲۰ تنازآنهارادرآبانداختند.

براساس گزارشات منتشره،سازمانبین‌المللیمهاجرتمی‌گویددرجریانگشت‌زنیدرآبهایساحلییمناجساددست‌کم ۲۹ پناهجورادرگودالیکم‌عمقپیداکردهاست. برای ۲۷ پناهجوینجات‌یافتهوباقیماندهدرقایقهمفوریت‌هایپزشکیدرنظرگرفتهشدهاست. ازسرنوشت ۲۲ پناهجویدیگراطلاعیدردستنیست. میانگینسنیاینپناهجویان ۱۶ سالگزارششدهاست.

بهگفتهشاهدانعینی،بانزدیکشدنقایقدولتی،قاچاقاچیانبهسومالیگریختندتابهتجارتشانادامهدهند.

لوراندبوک،مدیرعملیاتسازمانبین‌المللیمهاجرتدریمناینحادثهرا «غیرانسانیوتکان‌دهنده»خواندوگفتکهپناهجویانجوانباامیدهایواهیبهآینده‌ایبهتربرایرسیدنبهمقصدپولزیادیبهقاچاقچیانمی‌دهند.

علیرغمدرگیری‌هایخشونت‌بارداخلیدریمن،آب‌هایمیانیمنوشاخآفریقابهیکیازمهمترینمسیرهایپناهجویانبرایفرارازشاخآفریقاوپناهگرفتندریکیازکشورهایهاینفت‌خیزوثروتمندحاشیهخلیج‌فارستبدیلشدهاست.

بهگزارشسازمانبین‌المللیمهاجرتازابتدایسالجاریمیلادیتاکنوننزدیکبه ۵۵ هزارپناهجوشاخآفریقابویژهاتیوپیوسومالیرابهمقصدیمنترککردند. یکسومازآنهازنبوده‌اند.

بسیاریازسومالیایی‌هادرپیبروزهرجومرجداخلیناشیازحملاتمرگبارگروه‌هایافراطینظیر «شباب»وبسیاریازاتیوپی‌هادرپیاعتراضاتضددولتیخشونت‌باروماه‌هاوضعیتاضطراریدرکشور،خانهوزندگیخودراترکوراهدریارادرپیشگرفته‌اندبااینامیدکهدرآنسویآب‌هاسرنوشتبهتریداشتهباشند.

بااینحالرنجودردپناهجویانیکهبرایزندگیبهتر،انواعمشقت‌هارابهجانمی‌خرندودلبهدریامی‌زنندتمامینداردوهرروزآنهاباترسودلهرهسرمی‌شود.

نوزدهم مرداد ماه1396

akhbarkargari2468@gmail.com