اخباروگزارشات کارگری20مرداد1396

admin   آگوست 12, 2017   دیدگاه‌ها برای اخباروگزارشات کارگری20مرداد1396 بسته هستند

بایگانی

-فراخوان همبستگی بازنشستگان خطاب به شاغلین

-اعتراض کارگران گروهملیفولادایران روزجمعه هم جریان پیداکرد

-اعتراض جمعیازکارگرانفلزکاربهخلفوعدهشرکتتعاونیمسکندرتحویلآپارتمان‌هایشان

-بیکاری 74 کارگرکارخانهدستمالکاغذیسبحان چرام

-جانباختن2کارگرجواندرحادثهریزشکانالفاضلاببیرجند

فراخوان همبستگی بازنشستگان خطاب به شاغلین

قابلتوجهدوستانشاغل

دوستانوهمراهانشاغلسلام

نظربهاینکهاهدافصنفیپیشکسوتانوشاغلیننهایتابههممرتبطهستندوهراتفاقمثبتیبهنفعهردوطرفخواهدبود.

ازآنجاکهمادرحقیقتآیندهشماهستیموبازازآنجاییکهماهموارهدرفعالیتهایصنفیدوشدردوشودرکنارهمگامبرداشتیم.

ازشمادعوتمیشوددرحماسهتجمعکشوری 31 مرداددرکنارماقرارگرفتهوهمصداباپیشکسوتانندایحقخواهیسردهید .

تابستاناستوالحمدللهمشکلمدرسههمندارید

منتظرحضورپرشورتانهستیم

وعدهدیدار : روزسهشنبه 31 مرداد 96 ساعت 10 صبحمقابلمجلسشورایاسلامی

اعتراض کارگران گروهملیفولادایران روزجمعه هم جریان پیداکرد

امروزجمعه20مرداد،جمعی ازکارگران گروهملیفولادایرانبا حضوردرمصلای مهدیه اهوازوحمل پلاکاردهایی،اعتراضشان رانسبتبهبلاتکلیفیشغلیوعدمپرداختماههامطالبات،ادامه دادند.

این کارگران با اعتراض در روز جمعه وهمه روزه کردن تجمعات اعتراضیشان عزم راسخشان را در راه احقاق حقوق برحقشان بنمایش گذاشتند.

برپایه گزارشاتی که عصرامروز رسانه ای شد،کارگران گروهملیفولادایرانباحمل پلاکاردها و دست نوشته هایی اعتراضات روزهای گذشته شان رانسبتبهبلاتکلیفیشغلیوعدمپرداختماههامطالباتشان در مصلای مهدیه اهوازادامه دادند.

درهمین رابطه:

ادامه اعتصاب وتجمعات اعتراضیکارگرانگروهملی فولاد ایران

صبح روزسه شنبه۱۷مرداد،بیش از ۵۰۰ نفر از کارگرانگروهملیصنعتی فولاد مقابل برج سرپرستیبانکملی خوزستان واقع درامانیهاهوازتجمعکردند.

اینکارگرانپیش از ظهرروزدوشنبهشانزدهممردادماه هم مقابل شعبه مرکزیبانکملی اهواز واقع  درخیابان۲۴متری تجمع کردند.

یکی از کارگرانگروهملی فولاد ایران: حدود ۲۰ روز است کهشرکتخوابیدهو کسیکارنمی‌کند، سنوات ۲ سال کارگران را پرداختنمی‌کنندبرخینیز۳ و جمع دیگرینیز۴ سال از شرکت طلب دارند.

مسئولان فقط وعده می‌دهندولیهیچکدامعملینمی‌شود قرار بود روز یکشنبهیعنی۱۵مرداد حقوق پرداخت شود ولیخبری نشد تمام کرایه خانه، قسط‌‌های وام ما عقب افتاده است نمی‌دانیمچهکارکنیمکسیپاسخگوی ما نیست.

یکی از کارگران معترض به خبرنگاریگفت: الان ۲ سال است که قسط وام‌ها رو از حقوق بچه‌هاکممیکنندولی به بانک‌هایمربوطهنمی‌دهند، مبلغینیز بابت بیمهتکمیلیکسرمی‌شود اما به بیمه‌ها داده نمی‌شود.

وی ادامه می‌دهد: بیمهتامیناجتماعی را از حقوقمانکممی‌کنندولی مبلغ آن را به بیمهنمی‌دهنداینپول‌هاییکه جمع می‌کنندکجا رفته است کسینمی‌داند.

اینکارگرتصریحمی‌کند: تولیدیکه در سال ۱۳۹۶داشته‌ایمپولو سودشکجامی‌روداین را هم کسی خبر ندارد.

یکیدیگر از کارگراننیز در همین ارتباط بیانمی‌کند: متاسفانهمدیرعاملگروهملی هم در مصاحبه‌هایشمی‌گویدکهکارگران فقط ۲ ماه طلب دارند در صورتیکهاین طور نیست.

وییادآورمی‌شود: مسئولان فقط وعده دروغمی‌دهندمدیرعامل در مصاحبه باخبرگزاری‌های اعلام می‌کندکه فقط یک ماه حقوق معوق داریمچرااینصحبت‌ها را در جمع کارگران انجام نمی‌دهدچرا از ما فراری است.

اینکارگر اضافه می‌کند: چراشرکت در اهواز است ولیمدیرعامل آن در تهران زندگیمی‌کندو بهاینجانمی‌آیداگر هوا گرم است برای ما هم گرم است و ما در ایندمای بالا کارمی‌کنیم.

ویتاکیدمی‌کند: دمایکارخانه۷۰ تا ۸۰ درجه درجه است کار ما باآهن۱۴۰۰ درجه است شوخینیست۱۴ سال کارمی‌کنیمولیایندستمزدو حقوق حق یکپرسنل زحمت کش در اینگرمایشدید هوا نیست.

یکیدیگر از کارگران معترض گروهملینیزمی‌گوید: دلیل تجمع ما این است کهبچه‌ها۴ ماه حقوق نگرفتندو بیمه‌هاپرداخت نشد، کارکنان وضع معیشتیخوبیندارند.

وی ادامه می‌دهد: الان حدود ۲ سال است کهکارخانه به این روز افتادهو مسئولانرسیدگینمی‌کنند و توجهی به ما ندارند، دلایش هر چهباشدولینبایدوضعیتمعیشتکارکنان را تحت شعاع قرار دهد.

اینکارگرخاطرنشانمی‌کند: آن طوریکه مسئولان می‌گویندشرکت به بانکملیواگذار شده ولی مسئولان بانکملینیز تا کنون به مطالبات ما پاسخیندادند.

در همه خبرگزاری‌هایآمدهکهگروهملی به بانکملیواگذار شده ولیهیچکسجوابگوی ما نیست ما هم به خاطر این جمع شده‌ایمکهکسیجوابگوی ما باشد، اینهاحرف‌هایکارگری است کهبا مشقت زندگی خود را می‌چرخاندو ادامهمی‌دهد: پرسنلمستقیم۳ هزار نفر هستندولیباخانواده حدود ۲۰ هزار نفر هستیمکه۴ ماه حقوق نگرفتیم و بیمه ما نیزپرداخت نشد.

ویبابیاناینکهمشکلاتزیادیبرایکارگرانگروهملی به وجود آمده، عنوان کرد: کارخانه‌ایکهروزیکارخانه ما در خاورمیانه حرف اول را می‌زد الان بامشکل مواجه شد. ما به عنوان پرسنلاینکارخانهدوستداریمیکیبیایدو جواب ما را بدهدکهچرااینمشکلات به وجود آمده، یک نفر بیایدبگوید حق و حقوق شما با من هست تا بدانیم طرف حساب ما چهکسی است.

بانکملی نه مشکلات را برطرفمی‌کندو نهشرکت را واگذارمی‌کند ما را بلاتکلیفگذاشته است، اینهاآغازگر سخنان یکیدیگر از کارگرانگروهملی فولاد ایران است که ادامه می‌دهد: کارگران فقط ما ۳ هزار نفر نیستیمبلکهرانندهاتوبوس‌ها، رانندهجرتقیل هست که جمعا حدود ۲۰ هزار نفر هستیم.

وی اضافه می‌کند: آقایحسن‌زاده از مسئولان صنعت، معدن و تجارت خوزستان گفتهاگرکارگروهملیبخوابد قلب فولاد خوزستان نیز به تپشمی‌افتدچون فولاد خوزستان ششم‌هایاینگروه را به صورت مرتب می‌خرد.

اما یکیدیگر از کارگرانگروهملی فولاد ایران در تکمیل سخنان دوستشمی‌گوید: حدود ۲۰ روز است کهشرکتخوابیدهو کسیکارنمی‌کند، سنوات ۲ سال کارگران را پرداختنمی‌کنندبرخینیز۳ و جمع دیگرینیز۴ سال از شرکت طلب دارند.

ویبیانمی‌کند: مسئولان فقط وعده می‌دهندولیهیچکدامعملینمی‌شود قرار بود روز یکشنبهیعنی۱۵مرداد حقوق پرداخت شود ولیخبری نشد تمام کرایه خانه، قسط‌‌های وام ما عقب افتاده است نمی‌دانیمچهکارکنیمکسیپاسخگوی ما نیست.

لینک اخبار مرتبط:

کارگرانگروهملی فولاد ایراندرنوزدهمین روز اعتصابشان مقابل شعبه مرکزیبانکملی اهواز تجمع کردند

http://etehadbinalmelali.com/ak/16-05-96/

اعتراض جمعیازکارگرانفلزکاربهخلفوعدهشرکتتعاونیمسکندرتحویلآپارتمان‌هایشان

جمعی ازکارگرانفلزکاراعتراضشان را نسبت به خلفوعدهشرکتتعاونیمسکندرتحویلآپارتمان‌هایشان،رسانه ای کردند.

این کارگران درروزهایگذشتهباحضور درخبرگزاری ایلنا،ازتاخیرشرکتتعاونیدرتحویلمسکن‌هاییکهقراردادشراسال‌هاپیشبسته‌اند،اعتراضکردند.

بهگفتهاینکارگران،شرکتهسا۱ بهعنوانپیمانکارکهمسئولواگذاری ۴۲ واحدمسکونیبهاینکارگراندرفاز 6 شهرجدیدپرندبوده،خلفوعدهکردهوآپارتمان‌هاراتحویلندادهاست.

کارگرانمی‌گویند: ازاوایلدهه ۹۰ قراربودهآپارتمان‌هابهکارگرانواگذارشوداماتاکنوناینواگذاریانجامنشده؛درروزهایگذشتهشرکتمربوطهباکارگرانتماسگرفتهوخواستارپرداختپولبیشترازقراردادمنعقدهشدهاستتابتواندآپارتمان‌هاراتحویلبدهد.

بهگفتهکارگران،قراربودهاینآپارتمان‌هارابا ۱۴ میلیونتومانبهآن‌هاواگذارکنندکهنهتنهاایناتفاقنیفتاده،بلکهچندبرابراینمبلغپولدرخواستکرده‌اند.

کارگرانفلزکارمی‌گویند: توانپرداختمبلغبیشتررانداریم؛خانه‌دارکهنشده‌ایمهیچ،ازارزشسرمایه‌ایکهپیششرکتداریمنیزدراینسال‌هابهشدتکاستهشدهاست.

بیکاری 74 کارگرکارخانهدستمالکاغذیسبحان چرام

رئیسصنعتمعدنوتجارتچرام ازبیکاری 74کارگرکارخانهدستمالکاغذی سبحانچرام ودرآستانه ورشکستگی قرار گرفتن این واحد صنعتی خبرداد.

به گزارش یک منبع خبری محلی،باقرافشین گفت:درکارخانهدستمالکاغذیسبحان چرام82کارگر اشتغال داشتنداما ‌اکنونبهعلتشرایطنامناسباقتصادیفقطحدود ۸ نفردرحالکاراستکهبااینوضعیتورشکستهمیشود.

جان باختن2کارگرجوان در حادثه ریزشکانالفاضلاببیرجند

مدیرعاملسازمانآتشنشانیوخدماتایمنیشهرداریبیرجندگفت:روزگذشته(19مرداد)، 2 کارگرکهدرکانالفاضلابشهربیرجندمشغولبهکاربودند،براثرریزشکانالجانخودراازدستدادند.

موسیمیرزاییپنجشنبهشبدرگفتوگوباخبرنگاریافزود: این 2 کارگردرخیابانمعصومیهمشغولگودبرداریبرایلولهگذاریفاضلاببودندکهبراثرریزشخاکزیرآوارماندند.

ویبابیاناینکهاینحادثهساعت 16:35 عصرروز19مردادرویدادگفت: بلافاصله 2 تیمفرماندهیوچهارتیمعملیاتیازایستگاهشماره 5 آتش‌نشانیبیرجنددرمحلحادثهحضوریافتندوباامدادگرانجسدبیجاناین 2 کارگررااززیرخاکبیرونکشیدند.

ویاضافهکرد: این 2 کارگرحدود 30 و 35 سالسندارندواطلاعدقیقیازهویتآناننداریم.

بیستم مرداد ماه 1396

akhbarkargari2468@gmail.com