Monthly Archives: دسامبر 2016

چگونه اعتراضات پراکنده بر سر دستمزدهای معوقه را متحد کنیم.

  چگونه اعتراضات پراکنده بر سر دستمزدهای معوقه را متحد کنیم. (تشکلهای توده ای یا نهادهای فعالین کارگری!) مبارزه بر سر دستمزدهای معوقه، بیشترین حجم اعتراضات و مبارزات کارگری در… Read more »