اخباروگزارشات کارگری27مرداد1396

admin   آگوست 19, 2017   دیدگاه‌ها برای اخباروگزارشات کارگری27مرداد1396 بسته هستند

بایگانی

-گفتگوبا ربابه رضایی (همسر رضا شهابی)در دهمین روز اعتصاب غذای رضا شهابی

-اطلاعیه پنج سندیکای فرانسویدرحمایت ازفعالین سندیکایی زندانی  وبرای آزادی رضاشهابی واسماعیل عبدی

-دهمین روز اعتصاب غذای رضا شهابی و نگرانیعمیقفدراسیون حمل و نقل بینالملی از وضعیتاینکارگرزندانی

-دهمین روز اعتصاب غذای رضا شهابی و نگرانیعمیقفدراسیون حمل و نقل بینالملی از وضعیتاینکارگرزندانی

-کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری ایران:محمد جراحی، دوباره بستری شد.

-بیانیه شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان کشور درحمایت از مطالبات بازنشستگان

-از جیب کارگران، به کام مقامات

-ادامه وقت کشی در تبدیل وضعیت کارگران پست های فشارقوی برق؟!

-بازهم وعده توخالی به کارگران شهرداری سردشت وعدم پرداخت ماه ها حقوق وحق بیمه شان!

-جان باختن کارگر مقنی جوان در حادثه ریزش چاه

گفتگو با ربابه رضایی (همسر رضا شهابی)در دهمین روز اعتصاب غذای رضا شهابی

گفتگوی رادیو پیام کانادا با همسر رضا شهابی، فعال کارگری و عضو هیات مدیره سندیکای شرکت واحددر رابطه با اعتصاب غذا و وضعیت رضا شهابی در زندان

گوش کنید:

اطلاعیه پنج سندیکای فرانسویدرحمایت ازفعالین سندیکایی زندانی  وبرای آزادی رضاشهابی واسماعیل عبدی

فراخوان برای آزادی رضا شهابی،فعال سندیکایی درایران

رضا شهابییکی از مسئولان سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه بار دیگر زندانی شده است. او در سال ۲۰۱۰ به دلیل دفاع از حق اعتصاب و حق ایجاد تشکل های کارگری مستقل، به شش سال زندان محکوم شد.

او که در سال گذشته به دلایل پزشکی آزاد شده بود، در روز ۹ اوت مجبور شد که برای گذراندن سه ماه باقی مانده از محکومیتش، و به رغم گزارش پزشکی مبنی بر عدم نگهداشتنش در زندان، خود را به زندان رجائی شهر معرفی کند.

مقامات ایرانی به این هم کفایت نکردند و به بهانهء «عدم تطابق» آزادی او در سال ۲۰۱۶، یک سال دیگر بر مدت زندان او افزودند.

رضا شهابی از روز ۹ اوت و پس از ورود به زندان، اعتصاب غذا کرده است.

این محکومیت نقض آشکار کنوانسیون های اساسی سازمان جهانی کار است. در حالی که جمهوری اسلامی ایران خود عضو این سازمان وابسته به ساازمان ملل متحد است.

سندیکاهای فرانسوی امضا کننده این فراخوان، خواهان آزادی فوری رضا شهابی هستند.

این سندیکاها، رهبران دولت ایران را مسئول وخامت قابل پیش بینی وضع سلامتی او می دانند. وضع سلامتی رضا شهابی، به خاطر شرایط نامناسب دوره های پیشین زندانش و به خاطر رفتارهای غیرانسانی  که متحمل شده، هم اکنون بسیار بد است.

سندیکاهای فرانسه همچنین آزادی دیگر فعالان زندانی  که به خاطر فعالیت های سندیکائی در زندان به سر می برند، از جمله اسماعیل عبدی معلم، را خواستارند. آزادی آن ها و نیز لغو محکومیت زندان دیگر اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد از جمله ابراهیم مددی و داود رضوی امری ضروری است.

پاریس ۱۶ اوت ۲۰۱۷

سندیکاهای: ث.اف.د.ت(CFDT)، ث.ژ.ت (CGT)، اف.اس.او (FSU)،سولیدر(solidaires) و اونسا (UNSA)

مرجع:متنفرانسهاطلاعیه مندرج در سایتسندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

دهمین روز اعتصاب غذای رضا شهابیو نگرانیعمیقفدراسیون حمل و نقل بینالملی از وضعیتاینکارگرزندانی

“نگرانیعمیق»فدراسیونبینالمللیکارگران حمل و نقل (آِ تی اف) از حبس دوبارهسندیکالیستایرانی

فدراسیونبینالمللیکارگران حمل و نقل از گزارشهای مربوط به بازگشتاجباری رضا شهابی به پشتمیلههای زندان سخت نگران است.

۱۶اگوست۲۰۱۷

ازایران به فدراسیون ما خبر رسیدهکه رضا شهابی، خزانه دار سندیکایکارگرانشرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه (عضو آیتی اِف) از ۹اگوست در زندان رجائی شهر نزدیک تهران زندانی شده است.

رضاشهابیکه قبلا در سال ۲۰۱۰زندانی شده بود، در سال ۲۰۱۴ به خاطر شرایطپزشکیآزاد شد. سندیکای او گزارشمیدهدکه مسئولان درخواستتمدیدمرخصیاستعلاجی او را در هفته گذشته رد کرده اند. یکروزنامهایرانی به فدراسیون ما اطلاع داد که دفتر دادستانی تهران به خانواده او گفته اند که رضا شهابی به مدت ۱۷ ماه در زندان خواهد ماند.

استیوکاتن، دبیرکلفدراسیونآیتی اف در مورد این خبر اظهار داشت: “رضا شهابینباید به خاطر فعالیتهایسندیکائی مجرم شناخته شود. آیتی اِف دربارهاینتصمیمجدید مقامات ایرانیعلیهیکی از اعضای ما سخت آشفته است.

“آیتی اف، حمایت خود را از توصیههای «کمیتهآزادی انجمن های»سازمانجهانیکار را که از دولت ایرانمیخواهد از رضا شهابی رفع اتهام شود قویاتجدیدکرده  و بر خواستقاطعانهاینکمیتهمبنی بر لغو قطعیاحکام زندان رضا شهابی و نیزهمکارسندیکائی او ابراهیممددیتاکیدمیکند. آنان نبایددوباره به زندان برگردند.”

منبع:سندیکایکارگرانشرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری ایران:محمد جراحی، دوباره بستری شد.

بیانیه شماره 2

محمد جراحی – کارگر و زندانی سابق و عضو کمیته پیگیری – یکسال پیش با پایانیافتن مدت 5سال حبس در زندان تبریز ، به درمان خود پرداخت .

این زندانی سیاسی که در سال های آخر محکومیتش ، بطور مرتب دچار بیماری تیروئید و بیماری های ناشناخته  گردیده بود ، از این بیماری ها رنج می برد .

درمان زندانیان از وظایف  سازمان زندان ها و قوه قضاییه  به شمار می رود ، اما سازمان زندان ها و قوه قضاییه از کمترین توجه به بیماران زندانی از جمله محمد جراحی خود داری کرده اند . بی توجهی عمدی به بیماری این زندانی سیاسی موجب آن شده که وی به بیماری سرطان کبد دچار شود . اینکیک سال است که در بیمارستان های تبریز و اخیرا هم در بیمارستان شهدای تجریش برای دومین بار بستری شده است .

محمد جراحی به خاطر مطالبه ی حقوق همه ی کارگران ، ۵ سال از عمرش را در زندان گذراند و در زندان بود که به بیماری هایی دچار شد و مسوولان زندان به او رسیدگی نکردند تا این که بیماری هایش به جاهای خطرناک و چه بسا درمان نشدنی رسیده اند.

برکسی پوشیده نیست که بیماری های محمد جراحی و دیگر زندانیان و عواقب بعدی آن ، مستقیما متوجه سازمان زندان ها و قوه قضاییه است و آن ها باید به خانواده ی او و دیگر زندانیان و جامعه پاسخگو باشند.

ما همصدا با کارگران و مردم آزاده می گوییم که جای کارگر، زندان نیست. پاسخِ مطالباتِ صنفی و بر حق کارگران، زندان و شلاق نیست.

در پایان از کارگران و مردم شریف انتظار می رود او را در این شرایط حساس تنها نگذارند.

۵۸۹۲۱۰۱۱۷۰۳۳۵۶۱۲

بانک سپه – به نام محمد جراحی

کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری ایران

۹۶/۵/۲۶

بیانیه شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان کشور درحمایت از مطالبات بازنشستگان

به نام خداوند جان و خرد

در اکثر جوامعِ دنیا، بازنشستگان و پیشکسوتان از جایگاهی رفیع برخوردارند و نگاهِ متولیان امور نسبت به ایشان از روی ادب و احترام است.

سالهاست که بازنشستگان کشور پیگیر احقاق حقوق خود از طُرق مختلف _اعم از رایزنی، امضای طومار، تجمع و… _ هستند، اما متاسفانه مسئولان نسبت به کسانی که جوانی خود را صرف آموزش و بالا بردن آگاهی جامعه کرده اند، برخورد شایسته نداشته اند و وعده های کاربدستان در حق این سرمایه های گرانقدر از حد شعارهایی زیبا، فراتر نرفته است.

انتظارِ برخورداری از یک زندگی آرام و به دور از دغدغه ی معیشتی، همراه با رعایت شان و منزلتِ درخور، نه تنها خواسته ای فراقانونی نیست، بلکه جزو ابتدایی ترین حقوق شهروندی است.

کسانی که امروز در زمره بازنشستگانِ جامعه هستند، همانانی اند که بهترین روزهای عمر خویش را در راه خدمت به مردم و کشور صرف کرده اند. و انتظاری جز این ندارند که در دوران سالخوردگی از آرامشی نسبی برخوردار باشند و بدون اندیشهی ” نان ” زندگی کنند.

این مطالبات، خواسته های فرا قانونی نیست و چنانچه قوانین مصوبِ موجود به درستی و به طور کامل و بدون تفسیر اجرا شوند، برآورده خواهند شد.

شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان، همگام با جامعه بازنشستگان آموزش و پرورش، خواستار تحقق خواسته های این قشر فرهیخته به شرح زیر است:

۱- افزایش حداقل حقوق بالاتر از خط فقر

۲- اجرای  ماده ۶۴ قانون مدیریت خدمات کشوری با توجه به تبصره های آن

۳ -پرداخت مطالبات مربوط به ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری از سال ۱۳۸۶ تا کنون

۴- تعیین ردیف بودجه برای بیمه تکمیلی به میزان “یک سوم” از کل مبلغ بیمه تکمیلی

۵_ پرداخت مطالبات رتبه بندی بازنشستگان بعد از سال ۱۳۸۸ که با دو رتبه پایین تر بازنشسته شده اند.

۶- گنجانیدن موادی روشن و صریح در اصلاحیه و قانون دائمی مدیریت خدمات کشوری برای انجام پنج بند مذکور، برای تامین منافع بازنشستگان و رهایی آنان از تنگناهای معیشتی.

متاسفانه رایزنی های مستمرِ بازنشستگان با دولت و مجلس، نتیجه ای به جز وعده های امروز و فردا نداشته و برای این قشر شریف در جهت رساندن صدای حق طلبی، چاره ای جز تجمع قانونی در قالب اصل۲۷ قانون اساسی باقی نمانده است.

شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان کشور، حمایت قاطع خود را از خواسته های برحقِ بازنشستگان اعلام می دارد و از دولت دوازدهم انتظار دارد؛ مشکلات و معضلات پیشکسوتان  را در اولویت کاری خود قرار دهد.

همچنین این شورا بر اساس فلسفه وجودی خود، برگزاری تجمعات قانونی و مدنی در حمایت از خواسته های  پایمال شده ایشان را، حق خود میداند و امیدوار است که هیچ قشری از جامعه به ویژه بازنشستگان فرهنگی برای رساندن صدای اعتراض خویش ناچار به تجمعات و اعتراضات قانونی نگردند.

شورای هماهنگی کانونهای صنفی فرهنگیان کشور

۲۷مردادماه۱۳۹۶

از جیب کارگران، به کام مقامات

خبرگزاری «انتخاب» چندی پیش خبر شائبه اقدام سازمان تأمین اجتماعی جهت اخذ رأی اعتماد نمایندگان مجلس برای ابقاء وزیر کار منتشر کرده بود. به گزارش این خبرگزاری بر اساس صورتجلسه رسمییک صد و بیست و پنجمین جلسه شورای معاونین سازمان تأمین اجتماعی مورخ 3/5/1396 ، این سازمان عریض و طویل معاونت ها و …. به عوامل خود دستور داده تا جهت اخذ رأی اعنماد حداکثری وزیر کار در مجلس هر اقدامی که لازم است انجام دهند، از جمله در اسرع وقت مواردی مانند ارائه امتیازات مختلف به نمایندگان مجلس، انجام شود.

بعد از انتشار این خبر، تبلیغات گسترده ای از جانب افراد، نهادها و تشکل های ضد کارگری و وابسته دولتی و غیره در حمایت از ربیعی وزیر کار فعلی به راه افتاده است. به طوری که روزانه چندین بیانیه حمایتی و ستایش گرانه از ربیعی از جانب برخی نمایندگان مجلس،نهادهای موسوم به اتحادیه های کارگری وابسته به دولت در صنایع، کانون های هماهنگی شورای کار، کانون های انجمن های صنفی کارگران، مجمع نمایندگان کارگران، کانون های انجمن های صنفی کارفرایی،  خانه کارگر، اتحادیه های زنان کارگر، خانه های صنعت و معدن که به نام کارگر اما در ضدیت با منافع کارگران فعالیت می کنند به خاطر خدماتی که وی طی چهار سال گذشته ارائه کرده است، در روزنامه ها و خبرگزاری ها، از جمله خبرگزاری «ایلنا» متعلق به خانه کارگر، منتشر می گردد. دامنه تا این حد گسترده تبلیغات و درخواست از نمایندگان مجلس برای دادن رأی اعتماد به ربیعی که تعدادی از همین نمایندگان مجلس خود در بین تبلیغات چی ها هستند، عملا موضوع اخذ رأی اعتماد از طریق ارائه امتیاز را فراتر از شائبه برده است.

خدمات برجسته ای که از نظر تبلیغات چیان و واسطه گران اخذ رأی اعتماد، توسط ربیعی در چهار سال گذشته انجام گرفته است که حتی عنوان شده که ربیعی را باید گنجینه محرومان دانست، شامل شناسائی معلولان و کمک به آنها، ساخت مسکن برای محرومان، ایجاد موقعیت ادامه تحصیل برای خانواده‌های آسیب دیده، تامین مایحتاج خانواده‌های نیازمند، مقابله با رانت خواری، افزایش حداقل دستمزد به میزان بیشتر از نرخ نورم، تقویت سه جانبه گری، حمایت از تشکل های کارگری و غیره هستند!

اما با رجوع به فقط گوشه هائی از کارنامه ربیعی طی مدت مذکور که توسط آمار و رسانه های رسمی ثبت و منتشر شده است دروغگوئی، وقاحت و دلال مسلکی کسانی که این چنین بی شرمانه چشم در چشم ده ها میلیون انسان کارگر و زحمتکش می دوزند و به خاطر تأمین منافع شخصی، گروهی و طبقاتی خود دروغ می گویند و فریبکاری می کنند برملا می شود؛

در پایان دولت دهم و در سال ۱۳۹۱ بالغ بر ۲۳.۳ درصد خانوارهای کشور فاقد حتییک فرد شاغل بودند که این رقم در سال اول دولت یازدهم به ۲۴ درصد افزایشیافت. در سال ۱۳۹۳ کمی وضعیت بهبود یافت و به ۲۳.۷ درصد کاهش یافت اما در سال ۱۳۹۴ رکورد خانوارهای فاقد شغل زده شد و به ۲۶.۴ درصد رسید و در سال ۱۳۹۵ هم دوباره رکوردی دیگر زده شد و ۲۶.۶ درصد خانوارها فاقد شغل ماندند و تا این تاریخ از سال 96 بیش از 4 میلیون و 800 هزار خانواده یعنی حدود 24 درصد از خانواده های ایرانی فاقد حتییک نفر شاغل هستند. همینیک مورد یعنی وجود بیکاری مطلق که منشأ گرسنگی، بی سرپناهی، بازماندن فرزندان از تحصیل و آوار شدن هزاران بلای اجتماعی برسر جمعیت 16 میلیونی کنونی ای که اتفاقا تعداد آن نسبت به دوره قبل از صدرات ربیعی مدام در حال افزایش بوده است کافی است تا مقابل این تبلیغات چی های کار چاق کن گذاشت و به آنان گفت: شما هم امتیاز دهندگان و هم امتیاز گیرندگان خوب می دانید آنچه که در انظار ما از ربیعی تعریف می کنید دروغ است. همه خوب می دانید که مطابق آمار منتشره در سال 90 ، هفت میلیون و صد و سی و پنج هزار دانش آموز ایرانی ترک تحصیل کرده و از آن تاریخ هر سال از 130 تا 200 هزار دانش آموز از تحصیل بازمانده به جمعیت مذکور اضافه شده است. از تامین مایحتاج خانواده‌های نیازمند می گوئید در حالیکه بنا به آمار رسمی جمعیت زیر خط فقر به بیش از 30 میلیون و حاشیه نشینییه 18 میلیون رسیده است! با افتخار از افزایش حداقل دستمزد بیشتر از میزان تورم اعلام شده صحبت می کنید که دستمزد کنونی معادل چهار برابر زیر خط فقر است! از حمایت از تشکل های کارگری سخن می رانید در حالیکه بازداشت و زندانی کردن و فشار بر فعالین و اعضاء تشکل های کارگری گسترده تر از قبل شده است. البته معلوم است آنچه که شماها از آنان به عنوان تشکل های کارگری نام می برید، همان نهادهای ضد کارگری مانند خانه کارگر، شوراهای اسلامی کار و دیگرانی که بیانیه حمایت از ربیعی صادر کرده اند، هستند. از ممانعت از رانت خواری در سازمان تأمین اجتماعی توسط ربیعی حرف می زنید اما بر رانت خواری های اتفاق افتاده در سازمان تأمین اجتماعی طی چهار سال گذشته از جمله انتصاب «افشین شیرزاده دولق»، طی نامه اداری با شماره«۸۰۰۰/۹۴/۵۹۶» به تاریخ 24 تیر 94 به عنوان مشاور معاون فرهنگی و اجتماعی تامین اجتماعی که مطابق قانون استخدامی خود سازمان فاقد تجربه و سابقه کافی برای چنین پستی بوده است، پرده پوشی می کنید.

برای شما امکان قراهم است که در دو طرف میز قرار بگیرید و بر سر تقسیم میزان امتیاز از سرمایه کارگران به توافق برسید، اما نمی توانید ما ده ها میلیون انسان کارگر محروم، زیر خط فقر و حتی بدتر از آن بخشا بیکار مطلق و گرسنه هستیم را خواب نما کنید که باور کنیم آنچه که «هستیم» واقعیت ندارد و برعکس آنچه بر خلاف گفته شما «نیستیم» واقعیت دارد!

بیش از 38 سال است که سهم ما کارگران از دسترنج خود فقر، نداری و نهایتا اخراج و بیکاری و گرسنگی بوده است. تصدی بر وزرات کار از توکلی شروع شده و امروز به ربیعی رسیده، و چپاول دسترنج ما همچنان ادامه یافته است. فرقی نمی کند که وزیر دولت دوازدهم ربیعی باشد یا کسی دیگر. سهم خواهی و سهم دهی از حاصل کار و زحمت ما است که باید متوقف گردد.

جوانمیر مرادی 27/5/1396

ادامه وقت کشی در تبدیل وضعیت کارگران پست های فشارقوی برق؟!

وقت کشی در تبدیل وضعیت کارگران پست های فشارقوی برق کماکان ادامه دارد.این کارگران علیرغم اعتراضات دامنه دارطی سال های گذشته،هنوز تبدیل وضعیت نشده اند.

براساس گزارشی که امروز27مرداد رسانه ای شد،با گذشت 2ماه ازامضای طرح کارگر دائم اپراتورهای پست‌های فشار قوی برق توسط از طرف وزیر نیرواما مراحل تبدیل وضعیتبه اجرا در نیامده است.

بنا بهمین گزارش، باز هم با کارشکنی‌های فراوان این بار با ایجاد شبه در موقت یا دایم بودن قرارداد و با چارت یا بدون چارت مصوب بودن جایگاه‌ها، وزارت و توانیر اقدام به وقت‌کشی و طفره رفتن از اجرائی شدن اصل موضوع و ابلاغ سازمان اداری و استخدامی کشور نمودند تا اینکه در جلسه ای بتاریخ  بیست و چهارم تیرماه،توافق شد که وزارت نیرو ظرف ٢الی٣ روز طی نامه‌ای از سازمان اداری و استخدامی استعلام کند که آیا با وجود چارت‌های بلاتصدی بیش از تعداد شاغلین در پست‌های فشارقوی برق کشور در وزارت نیرو امکان تخصیص آنها به شاغلین پستهای فشارقوی برق وجود دارد؟ و سازمان در پاسخ نظر مثبت خود را اعلام نماید تا موضوع به کلی حل شودو قرارداد کارگری دایم با چارت مصوب برای ذینفعان صادر گردد اما متاسفانه باز هم باوجود همکاری تمام قدِ سازمان اداری و استخدامی، وزارت نیرو از صدور استعلام مذکور سر باز زد. و بعد از گذشت بیش از ٣هفته و همکاری سازمان اداری و استخدامی وعدم ارسال نامه از جانب وزارت نیرو،سازمان اداری و استخدامی طی نامه‌ای در بیست و دوم مرداد ماه، وزارت را مکلف به صدور قرارداد کارگری دایم با استفاده از چارت‌های بلاتصدی موجود در کل صنایع و شرکت‌های وزارت نیرو نمود و همه چیز را در اختیار وزارت نیرو با همکاری کامل قرار داد؛ اما تابه امروزهمچنان نتیجه‌ای حاصل نشده است.

بازهم وعده توخالی به کارگران شهرداری سردشت وعدم پرداخت ماه ها حقوق وحق بیمه شان!

بازهم وعده مسئولان شهرداری سردشت مبنی بر پرداخت چندین ماه حقوق وحق بیمه کارگرانش توخالی در آمد.

200کارگر شهرداریسردشت که در بخش‌های مختلف خدماتی و فضای سبز مشغول به کار هستند، از ابتدای سال جاری تا اوایل مرداد ماه هیچ دستمزدی دریافت نکرده بودند؛ در نهایت، اوایل مرداد ماه حقوق فروردین ماه به حساب این کارگران واریز شد.

دفتر شهرداری سردشت وعده داده بود که تا آخر تیرماه، سه ماه از مطالبات را پرداخت می‌کند که این وعده عملی نشد. کارگرانی که از ابتدای سال جاری فقط یک ماه دستمزد گرفته‌اند با انتقاد از شرایط موجود می‌گویند: نباید بار مشکلات سازمان شهرداری بر دوش کارگران باشد.

شهرداری سردشت کمبود بودجه و بدهی‌های شهرداری در دوره شهردار قبلی را دلیل تاخیر در پرداخت دستمزد کارگران عنوان کرده است.

در عین حال کارگران شهرداری سردشت علاوه بر تاخیر در دریافت مطالبات مزدی، از عدم پرداخت حق بیمه‌های خود انتقاد دارند وبه خبرنگاری گفتند: در ماه‌های اخیر مراجعه به تامین اجتماعی برای تعویض دفترچه‌های بیمه بی‌نتیجه بوده و دفترچه‌های بیمه بسیاری از کارگران دیگر اعتبار ندارد.

جان باختن کارگر مقنی جوان در حادثه ریزش چاه

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی شهر تهران ازجان باختن یک کارگر مقنی جوان ،ظهرامروز27مرداددر حادثه ریزش دیواره‌های چاه خیابان پیامبر غربی، خیابان جهاد اکبر،تهران خبر داد.

جلال ملکی در گفت‌وگو با خبرنگارانافزود: با حضور آتش‌نشانان در محل حادثه مشاهده شد در قسمت منفییک ساختمان در حال ساخت کارگران در حال حفر چاه بودند که به یکباره دیواره چاه تخریب و یک کارگر 24 ساله تبعه افغانستان در داخل چاه مدفون شده بود.

ملکی بیان داشت: آتش‌نشانان بلافاصله پس از ایمن‌سازی‌های لازم این کارگر را از داخل چاه خارج و تحویل عوامل اورژانس دادند که مشخص شد جان خود را از دست داده است.

بیست وهفتم مردادماه1396

akhbarkargari2468@gmail.com