سازمان جهانی کار بحران بیماری و گسترش فقر و بیکاری در جهان

admin   مارس 21, 2020   دیدگاه‌ها برای سازمان جهانی کار بحران بیماری و گسترش فقر و بیکاری در جهان بسته هستند

*گسترش فقر وبیکاری در جهان بدلیل  پاندمی کوید 19

سازمان جهانی کار بر اثر تحقیقاتی که  انجام داده  پیش بینی می کند که بدلیل پاندمی کوید 19در بدترین حالت 24 میلیون و700هزارنفر ودربهترین حالت 5میلیون 300هزارنفر به جمعیت 188میلیونی بیکاران جهان افزوده خواهد شد وافزایش هرچه کمترتعداد بیکاران به بکارگیری اقدامات گسترده وبموقع جهانی در حمایت از کار وکارگران بستگی خواهد داشت.

این سازمان یادآورشده است که بحران مالی 2008 – 2009 موجب بیکاری 22میلیون نفر درجهان شد.

سازمان جهانی کار با پیش بینی گسترش فقر در جهان بدلیل پاندمی کوید 19،تخمین می زند فقردامنگیر 8 میلیون و800هزار تا 35 میلیون کارگردیگر در جهان خواهد شد.

گای رایدر دبیرکل سازمان جهانی کار با اشاره به اینکه بحران کنونی فقط یک بحران جهانی بهداشت نیست بلکه یک بحران مهم کار ونیز بحران اقتصادی عمده است ،می افزاید:برای مقابله با آن نیاز به یک جبهه متجد جهانی می باشد.

 لینک متن کامل گزارش بزبان انگلیسی:

https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_738742/lang–en/index.htm