بیانیه مشترک کلکتیو سندیکائی فرانسه برای حمایت از کارگران ایران

admin   فوریه 3, 2019   دیدگاه‌ها برای بیانیه مشترک کلکتیو سندیکائی فرانسه برای حمایت از کارگران ایران بسته هستند

سرکوب نگران کننده کارگران و فعالان سندیکائی ایران

از چندهفتهپیش، حقوق بگیرانایرانی  در اثر وخامت اوضاع عمومی  دست به کارزاراعتراضی و مطالباتیزده و خواستاربهبودشرایطکار وزندگی  خود هستند. آنان خواستارپایاندادن به دستمزدهایپائین و عدم پرداخت حقوق عقب مانده خود طی ماه هایگذشتههستند. چشمگیرترینبسیج، اعتصاب هایکارگراننیشکر هفت تپهو فولاد اهواز واقع در جنوب ایران بود کهباپشتیبانیاهالینیزهمراه بود.

معلمان ایراننیز در سراسرکشوربرایکسب حقوق مناسب و بهویژهبرای معلمان قراردادی اعتراض میکنند.

تنها پاسخ مقامات جمهوری اسلامی ، دستگیری و زندانی کردن فعالان سندیکائی، فعالان و نیروهای دموکراتیک  پشتیبان آن هاست. نمونهء آن، دستگیری آقایان حبیبی، عبدی، بهشتی، مردانی و معلمان دیگر است. فعالان سندیکائی ، مثل اسماعیل بخشی و علی نجاتی و نیز دانشجوی فعال مدنی، خانم سپیده قُلیانپس از دستگیری شکنجه شدند. قلیان و بخشی پس از آزادی مشروط نسبت به شکنجه های خود در دوران حبس، اعتراض و افشاگری کردند. در نتیجه، آن ها مجددا دستگیر و در مکانی نامعلوم زندانی شده اند.

مقامات قضائی و اطلاعاتی کشور اقدام به پخش “اعترافات” آن ها از شبکه تلویزیونی دولتی کردند که در زیر شکنجه در زندان ضبط شده بود، و تلاش کردند با این روش، آن ها را بی اعتبار جلوه دهند.  جمهوری اسلامی با استفاده از روش های سرکوب غیرقابل قبول که فکر می کردیم به دوران دیگریاز تاریخ تعلق دارند، با تهدیدی دائمی معترضان رابه وابستگی به بیگانگان و ارتباط با مخالفان رژیم در خارج از کشور متهم کردند. هدف از این سرکوب، ایجاد فضای رعب و هراس برای جلوگیری از مبارزه مطالباتی عادلانه افراد در کشور است.

ما، سندیکاهای فرنسوی با تمام نیرو این اعمال غیرقابل تحمل را محکوم کرده، از رژیم ایران می خواهیم که به پیمان های بین المللی که دولت ایران امضا کرده احترام بگذارد. در غیر این صورت، ما در کنار سازمان های بین المللی در درون سازمان جهانی کار که عضوش هستیم ، به اقدامات مقتضی خواهیم پرداخت.

ما خواهان آزادی بی قید و شرط و فوری همه فعالان کارگری، معلمان و دیگر فعالان دستگیرشده هستیم.

باید کاربُرد شکنجه  را طرد کرد.

ما، در روزسه شنبه 26 فوریه 2019، از ساعت 19 در بورس کار، پاریس؛یکشب همبستگی با کارگران مبارز و فعالان سندیکائی دربند برگزار خواهیم کرد.

کلکتیو سندیکائی فرانسه

س اِف دِ تِ، سِ ژِ ت، اونسا، سولیدر (همبستگی)، اِف اِس او (سندیکای فرهنگیان)

پاریس، 31 ژانویه 2019

ترجمه و انتشار: همبستگیسوسیالیستیباکارگرانایران  -فرانسه

اتحاد بین الملل در حمایت از کارگرانایران- پاریس