Category Archives: اخبار سال 1398

اخبار و گزارشات کارگری 2 مهر ماه 1398

«با اتحاد پیروز میشویم، با افتراق شکست میخوریم» بازداشتی های مراسم روز جهانی کارگر آزاد باید گردند – دومین روزاعتصاب وتجمع کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه  برای بازگشت بکار 20نفرازهمکارانشان:… Read more »