Category Archives: مقاله ها

چگونه اعتراضات پراکنده بر سر دستمزدهای معوقه را متحد کنیم.

  چگونه اعتراضات پراکنده بر سر دستمزدهای معوقه را متحد کنیم. (تشکلهای توده ای یا نهادهای فعالین کارگری!) مبارزه بر سر دستمزدهای معوقه، بیشترین حجم اعتراضات و مبارزات کارگری در… Read more »

مبارزه صنفی یا نفی آن

ستار رحمانی قبل از اینکه به مبارزه صنفی بپردازم می خواهم تصویری از مجموعه شرایطی که مفهوم و عملکرد مبارزه صنفی را تحت تاثیر قرار می هند ارائه بدهم تا… Read more »