Category Archives: تصویری

ارزیابی اعتصابات هفت تپه و فولاد اهواز ـ گفتگوی رادیو پیام کانادا با واله زمانی

ارزیابی اعتصابات #هفت_تپه و فولاد اهواز ـ گفتگوی رادیو پیام کانادا با واله زمانی فعال کارگری و عضو سندیکای نقاشان البرز در مورد اعتصابات اخیر کارگری، دستاوردها و موانع پیش… Read more »

اعتصابات کارگری: ویژه گی ها، درسها، ضعفها-گفتگوی رادیو پیام کانادا با سروش از کمیته عمل سازمانده کارگری؛ ایوب رحمانی و محمود قزوینی از اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران

اعتصابات کارگری: ویژه گی ها، درسها، ضعفها، صندوق اعتصاب ـ گفتگوی رادیو پیام کانادا با سروش از کمیته عمل سازمانده کارگری؛ ایوب رحمانی و محمود قزوینی از اتحاد بین المللی… Read more »

گفتگوی رادیو پیام کانادا با حسین منصوری از سازمان فدائیان اقلیت و علیرضا نوایی از اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران ایران

گفتگوی رادیو پیام کانادا با حسین منصوری از سازمان فدائیان اقلیت و علیرضا نوایی از اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران ایران در رابطه با اعتصاب و تظاهرات کارگران… Read more »

قسمتی از صحبتهای امروز اسماعیل بخشی در میان کارگران اعتصابی نیشکر هفت تپه.

۳ شهریور ۹۷ بعد از بی نتیجه ماندن مذاکرات نمایندگان کارگران نیشکر هفت تپه با مسئولین شهرستان شوش و استان .اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه وارد هشتمین روز خود شد…. Read more »