Category Archives: تصویری

قسمتی از صحبتهای امروز اسماعیل بخشی در میان کارگران اعتصابی نیشکر هفت تپه.

۳ شهریور ۹۷ بعد از بی نتیجه ماندن مذاکرات نمایندگان کارگران نیشکر هفت تپه با مسئولین شهرستان شوش و استان .اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه وارد هشتمین روز خود شد…. Read more »