به افشاگری هر چه بیشترجمهوری اسلامی و دولتهای همکارش متحدا بپاخیزیم!

admin   فوریه 3, 2017   دیدگاه‌ها برای به افشاگری هر چه بیشترجمهوری اسلامی و دولتهای همکارش متحدا بپاخیزیم! بسته هستند

بایگانی

به افشاگری هر چه بیشترجمهوری اسلامی و دولتهای همکارش

متحدا بپاخیزیم!

کارگران در ایران از حق تشکل و حق اعتصاب برخوردار نیستند و زندانهای رژیم مملو از کارگران زندانی و زندانیان سیاسی است. مبارزه کارگران برای حق تشکل و ایجاد تشکلهای مستقل کارگری با ضرب و شتم رژیم روبرو است. کارگران زندانی با جرمهای دروغین دربیدادگاهی رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی محکوم میشوند. کارگران در چهارده حکومت اسلامی، هیچگاه دست از مبارزه برای حق و حقوق خود نکشیده اند و روزی نیست که چندین اعتصاب و اعتراض کارگری در ایران سازماندهی و برپا نشده باشد. در مقابل جمهوری اسلامی با کمک نیروهای امنیتی و نظامی خود به صفوف کارگران وحشیانه حمله ور شده و به دستگیری، ضرب و شتم، شلاق زدن کارگران و نیز کشتار کارگران پرداخته است. جرم کارگران در ایران مبارزه برای خواسته ها و مطالبات به حق آنهاست. حق ایجاد تشکهای مستقل خود، مقابله با اخراج، خواست حقوقهای عقب افتاده، ایمنی محیط کار و مبارزه برای افزایش دستمزد بخشی از مبارزات تعطیل ناپذیر کارگربوده و هست.

تشکلهای وابسته و دست ساخت رژیم به نام کارگران، نقش جاسوسان محل کار و در همکاری و همراهی با صاحبان سرمایه، صاحب کاران و کارفرمایان مشغولند و هر تماس و صحبت بین کارگران را زیر نظر داشته وکنترل میکنند.

سازمانها و تشکلهای بین المللی سالانه از نقض حقوق کارگران وبی حقوقی کارگران و زندانی بودن فعالین کارگری برای ایجاد تشکل را گزارش میدهند.

در چنین وضعیتی، استفان لوفن، نخست وزیر سوئد و عضو حزب سوسیال دمکرات، با دهها سرمایه دار و سرمایه گذار از سوئد و نیز برای آرایش و تکمیل کردن کاروان خود، آندرش فربه مسئول اتحادیه فلز سوئد که تاکنون نفعی برای کارگران سوئد نداشته است، جز به سکوت کشاندن کارگران با استفاده از سیاست همکاری و سازش طبقاتی، راهی ایران هستند. دولت سوئد و ایران سالهاست که مشغول همکاری هستند و در شهرهای مختلف ایران شرکتهای مختلف سوئدی مشغول بهره وری و کسب سود با استفاده از نیروی کار ارزان درایران میباشند. سوئد یکی از دهها کشور غربی است که در همکاری با رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی به استثمار هرچه بیشتر کارگران مشغول است و سعی در افزایش سرمایه های هرچه بیشتر دارد. در این میان کارگران و مردم ایران نفعی عائدشان نشده و نخواهد شد. در عمل بار دیگر نشان داده میشود که متحد کارگران و مردم ایران دولتها و سرمایه داران نیستند، بلکه آنها نیروهای مدافع و همبسته با خود را باید در میان کارگران و مردم مترقی در دیگر کشورها پیدا خواهند کرد.

برای افشاگری هرچه بیشتر رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی و دولتها و دمکراتهای دروغین و کارچاق کن سرمایه داران ، گردهمائی اعتراضی در روز شنبه 4 فوریه بین ساعت 14/16 در میدان مینت در استکهلم برگزارمیشود. همگان را فرامیخوانیم که به این حرکت اعتراضی بپیوندند.

فوریه 2017

اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران ایران – سوئد

کمیته همبستگی کارگران ایران و سوئد