فراخوان در حمایت از قیام مردم بپاخستھ ایران،

admin   ژانویه 9, 2018   دیدگاه‌ها برای فراخوان در حمایت از قیام مردم بپاخستھ ایران، بسته هستند

بایگانی

فراخوان در حمایت از قیام مردم بپاخستھ ایران،
علیھ حاکمیت رژیم اسلامی
ایرانیان آزاده و نیروھای مبارز!


روزھای حساس تاریخ سیاسی و اجتماعی ایران در جریان است. یک بار دیگر توده ھای تحت ستم
برای اعتراضبھ رژیم دیکتاتوری جمھوری اسلامی در ایران بھ پا خاستند. موج تظاھرات مردمی بھ
سرعت فراگیر شده و مردم تحت ستم و جان بھ لب رسیده زیر فشارھای طاقت فرسای زندگی را در
ده ھا شھر و شھرستان ایران بھ خیابان آورده است تا خود بطور مستقل صدای اعتراضخویش باشند.
مطالبات مردمی اکنون از دایره مطالبات اقتصادی فراتر رفتھ و کلیت نظام و بقای آن را نشانھ رفتھ
است. ما نیز با این اعتراضات گسترده مردمی،ھمصدا می شویم تا پژواک صدای تمام محرومان
جامعھ مان باشیم کھ سالھاست حق زندگی انسانی تحت سلطھ ارتجاع مذھبی- سرمایھ داری از آنھا
دریغ شده است.
نیروھای سرکوبگر و حامیان مزدور حکومتی نیز با سرکوب عریان و با اسلحھ گرم در رویارویی با
این اعتراضات سراسری و مردم بی دفاع ، یک بار دیگر ماھیت ضد مردمی و چھره سرکوبگر خود
را در برابر جھانیان بھ نمایش گذاشتند. اکنون دیگر حاکمان مستبد در رژیم پوسیده و ضد مردمی قادر
بھ اداره حکومت نبوده و توده ھای بھ خشم آمده در اتحادی یکپارچھ، خواھان سرنگونی این نظام فاسد
و دیکتاتور ھستند.
ایرانیان آزاده مقیم سوئیس!
باید با تمام توان در حمایت از مبارزات حق طلبانھ مردم ایران بھ میدان آمد. شما در این زمان می
توانید نقش مھمی برای رھائی مردم ایفا کنید. ما کھ در خارج از مرزھای ایران زندگی می کنیم در
مقابل تھاجم پاسداران جھل و جنایت بھ مردم، نبایست بی تفاوت باشیم! در میدان تظاھرات، متحد و
ھماھنگ فریاد خود را بھ گوش جھانیان برسانیم و وحدت عمل خود با مبارزات حق طلبانھ مردم داخل
کشور را اعلام کنیم. دست در دست ھمھ نیروھای چپ و دمکرات درمیدان برخروشیم !
ما از سایر فعالان سیاسی و مدنی می خواھیم کھ فعالانھ در حمایت از اعتراضات گسترده مردمی در
ایران با ما ھمصدا شده و در تقویت مبارزات مردمی فعالانھ شرکت نمایند.
زنده باد مبارزات مردمی
سرنگون باد رژیم جمھوری اسلامی
زمان: ۱۳ ژانویھ ۲۰۱۸ ساعت: ۱٤:۰۰
(Helvetiaplatz) مکان: زوریخ
کمیتھ پشتیبانی از قیام مردم ایران