از فراخوان برای تحصن سراسری معلمان و تجمع اعتراضی بازنشستگان حمایت کنیم!

admin   دسامبر 21, 2019   دیدگاه‌ها برای از فراخوان برای تحصن سراسری معلمان و تجمع اعتراضی بازنشستگان حمایت کنیم! بسته هستند

بایگانی

 معلمان و بازنشستگان در ادامه سال ها اعتراض، اعتصاب، تحصن و تجمع چه در مقابل مجلس و چه دیگر مراکز دولتی در سراسر کشور اگرچه نتوانسته اند به بسیاری از مطالبات خود دست یابند اما گام های بزرگی بسوی اقدامات مشترک و متشکل را برداشته اند. اقدام مشترک شورای هماهنگی تشکل های صنفی معلمان ایران و تشکلاتبازنشستگانمیتواند به اتحاد سراسری طبقه کارگر در نبرد بر علیه مناسبات سرمایه داری در ایران و حکومت سرکوبگر جمهوری اسلامی بطور بنیادی یاری رساند.

شورای هماهنگی تشکل های صنفی معلمان ایران در حمایت از تجمع بازنشستگان در مقابل مجلس در تهران و در اعتراض به بودجه پیشنهادی دولت برای آموزش و پرورش در سال۱۳۹۹،و دستمزد به شدت زیر خط فقر، خصوصی سازی آموزش،احکام سنگین برای فعالین صنفی، زندان و تهدید به اخراج  و همچنینبرای برخورداری از بیمه های درمانی کارآمد، تشکل مستقل، آموزش رایگان و مدارس با استاندارد های شناخته شده بین المللی با انتشار بیانیه ای از همه معلمان خواسته اند که در روز دوم دیماه زنگ دوم در کلاس ها حاضر نشده و در دفتر مدارس تحصن کنند.

همچنینتشکلاتبازنشستگاندر ادامه اعتراضات خود همه بازنشستگان کشوری را دعوت به اعتراض و تجمع در مقابل مجلس و سازمان برنامه و بودجه در استانهای تهران و البرزو در مقابل استانداری ها در بقیه استان ها در روز دوم دیماه نموده اند.

اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران از تحصن و تجمع معلمان و بازنشستگان در روز دوم دیماه حمایت می کند و به سهم خود تلاش می کند که  حمایت وهمبستگی اتحادیه های کارگری وتشکلات جهانی معلمان و بازنشستگانرا نسبت به مبارزات معلمان و بازنشستگانایران جلب کند.

 

زنده باد اتحاد طبقه کارگر

 

 اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران

۲۰ دسامبر ۲۰۱۹

http://etehadbinalmelali.com/ak

info@workers-iran.org;

www.workers-iran.org;

https://twitter.com/IASWIinfo