دو تصویر بدون تفسیر:

admin   مارس 17, 2019   دیدگاه‌ها برای دو تصویر بدون تفسیر: بسته هستند

بایگانی

16 مارس2019:امانوئل ماکرون در کوه های آلپ در حال اسکی وخیابان های فرانسه مملو از تظاهرکنندگان نسبت به سیاست های وی و دولتش

16 مارس2019: پاریس خیابان شانزه لیزه