اعتصاب وتظاهرات پنجم فوریه فرانسه مقدمه ای برای اقدامات مشترک جلیقه قرمزها وجلیقه زردها

admin   فوریه 8, 2019   دیدگاه‌ها برای اعتصاب وتظاهرات پنجم فوریه فرانسه مقدمه ای برای اقدامات مشترک جلیقه قرمزها وجلیقه زردها بسته هستند

روزسه شنبه پنجم فروردین ماه،بدنبال فراخوان اعتصاب وتظاهرات سندیکاهای ث.ژ.ت،سولیدر(همبستگی) واف.اس.یوبرای افزایش قدرت خرید بیش از 300هزارنفردرحدود200شهر فرانسه دست به اعتصاب در واحدهای تولیدی وخدماتی،تجمعات مقابل مراکز قدرت ،دفاترتشکل کارفرمایان ومدیریت کارخانه هاوراهپیمایی درسطح شهر زدند و مقدمه ای برای اقدام مشترک جلیقه قرمزهاوجلیقه زردها رابنمایش گذاشتند.

کارگران بخش دولتی وخصوصی بهمراه بازنشستگان ،جوانان و خواهان افزایش حدال حقوق،دستمزد ها ومستمری ها،تامین اجتماعی واصلاحات مالیاتی وخدمات عمومی دولتی  بیشتر وبهترشدند.

در بعضی از استان ها بدنبال جلسات مشترک سندیکاها تصمیم به ادامه اعتراضات گرفته شد.

سندیکای ث.ژ.ت در وضعیت اجتماعی اضطراری کنونی سازماندهی سه شنبه های اعتراضی ،دفاتراظهارنظرمردمی،بحث های عمومی واعتراض در روز 8مارس رابرای اقدامات مشترک پیشنهاد می کند.

akhbarkargari2468@gmail.com