اعتصابات کارگری: ویژه گی ها، درسها، ضعفها-گفتگوی رادیو پیام کانادا با سروش از کمیته عمل سازمانده کارگری؛ ایوب رحمانی و محمود قزوینی از اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران

admin   دسامبر 24, 2018   دیدگاه‌ها برای اعتصابات کارگری: ویژه گی ها، درسها، ضعفها-گفتگوی رادیو پیام کانادا با سروش از کمیته عمل سازمانده کارگری؛ ایوب رحمانی و محمود قزوینی از اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران بسته هستند

بایگانی

اعتصابات کارگری: ویژه گی ها، درسها، ضعفها، صندوق اعتصاب ـ گفتگوی رادیو پیام کانادا با سروش از کمیته عمل سازمانده کارگری؛ ایوب رحمانی و محمود قزوینی از اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران در رابطه با ویژه گی ها، درسها و نقطه ضعفهای اعتصابات کارگران نیشکر هفت تپه و فولاد اهواز. در این گفتگو همچنین نگاهی داشتیم به مسئله صندوق اعتصاب.

http://radiopayam.ca/soroush_rahmani_7tapeh