گفتگوی رادیو پیام کانادا با علیرضا نوايی (اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران)، عمر مینایی (فعال کارگری) و سروش (کمیته عمل سازمانده کارگری) در باره اَشکال مناسب تشکل در شرایط کنونی، شرایط و امکانات مادی دسترسی به آن؛ تعریف تشکل مستقل از دید شرهت کنندگان و زمینه های ایجاد و سراسری کردن آنها.

admin   ژوئن 3, 2019   دیدگاه‌ها برای گفتگوی رادیو پیام کانادا با علیرضا نوايی (اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران)، عمر مینایی (فعال کارگری) و سروش (کمیته عمل سازمانده کارگری) در باره اَشکال مناسب تشکل در شرایط کنونی، شرایط و امکانات مادی دسترسی به آن؛ تعریف تشکل مستقل از دید شرهت کنندگان و زمینه های ایجاد و سراسری کردن آنها. بسته هستند
گفتگوی رادیو پیام کانادا با علیرضا نوايی (اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران)، عمر مینایی (فعال کارگری) و سروش (کمیته عمل سازمانده کارگری) در باره اَشکال مناسب تشکل در شرایط کنونی، شرایط و امکانات مادی دسترسی به آن؛ تعریف تشکل مستقل از دید شرهت کنندگان و زمینه های ایجاد و سراسری کردن آنها.

گفتگوی رادیو پیام کانادا با علیرضا نوايی (اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران)، عمر مینایی (فعال کارگری) و سروش (کمیته عمل سازمانده کارگری) در باره اَشکال مناسب تشکل در شرایط کنونی، شرایط و امکانات مادی دسترسی به آن؛ تعریف تشکل مستقل از دید شرهت کنندگان و زمینه های ایجاد و سراسری کردن آنها.