گزارشی كوتاه دربارهی تظاهرات ژنو

admin   ژوئن 2, 2018   دیدگاه‌ها برای گزارشی كوتاه دربارهی تظاهرات ژنو بسته هستند

بایگانی

امسال صدوهفتمین اجلاس سالانەی سازمان جهانی کار در روز ٢٧ ماه مە شروع بە کار کرد. بە دعوت کلکتیف سندیکایی فرانسوی کە متشکل از پنج سندیکاست فراخوانی برای تظاهرات در روز ٢٩ ماه مه دادە شدەبود. رفقای اتحاد بین الملل در حمایت از کارگران در ایران، حسب سنت هر سالە دربارەی وضعیت جنبش کارگری، معلمان، زنان، جنبش دی ماه و… بوتنی خبری بە زبانهای فرانسە و انگلیسی تهیە کردەبودند و در چند صد نسخە میان شرکت کنندگان توزیع شد و بە نمایندگان شرکت کنندە در اجلاس نیز تقدیم شد. همچنین امسال نمایندگان شورای همبستگی با جنبش کارگری در پاریس نیز حظور داشتند کە اعلامیەی نهاد خود را توزیع نمودند.
امسال دوبارە رفقای اتحاد بین الملل با یکی از کارفرمایان بە اسم عطا رودیان برخورد کردند کە آن شخص خطاب بە رفقا گفتە بود : “ شما با اینجا هستید؟” و یکی از رفقا بە او جواب دادە بود کە :“ تا زمانی کە شما اینج اباشید ما هم اینجا هستیم”.
در زمانی کە رفقا مشغول پخش اطلاعیە بودند، مسئول بخش انترناسیونال س. ژ. ت، آقای فیروز نجات، کە همکار کلکتیف سندیکایی فرانسوی نیز هست، با ما مصاحبەی کوتاهی داشت و نیز دربارەی حضور فعالین صنفی و سندیکایی آقایان شهابی، رضوی و دیدارشان با آقای برنارد تیبو گزارش دادند.
پس از این رفقای اتحاد بین الملل ساعت ١٢ ظهر بە میدان ملل رفتە و چند پلاکارد و عکس از معلمان، زنان، دانشجویان و… را نصب کردند.
این تظاهرات با همکاری و پشتیبانی کمیتەی برگذارکنندەی تظاهرات در سوئیس برگذار شد و بی شک نقش آنها شایستەی تقدیر است.
از دیگر سخنرانان، آقای آلن بارون نمایندەی ٥ سندیکای فرانسوی بودند، کە در سخنان خویش تاریخچەای از خدمات دە سالەی کلکتیفشان را گزارش کرد و بە این موضوع اشارە کرد کە آنها هیچگاه جنبش کارگری، معلمان، زنان و … ایران را تنها نگذاشتەاند و امسال نیز برای دومین بار از اعضای سندیکای شرکت واحد و فعالین صنفی معلمان دعوت کردەاند کە صدای معلمان ایران باشند.
گزراشی از ناصر از پاریس