گفتگوی تلویزیون دموکراسی شورایی با علیرضا نوائی درباره اعتراضات کارگران کشت وصنعت نیشکر هفت تپه و دسیسه های کارفرمایان این مجتمع وصاحب منصبان حامیشان

admin   آوریل 4, 2018   دیدگاه‌ها برای گفتگوی تلویزیون دموکراسی شورایی با علیرضا نوائی درباره اعتراضات کارگران کشت وصنعت نیشکر هفت تپه و دسیسه های کارفرمایان این مجتمع وصاحب منصبان حامیشان بسته هستند

بایگانی