نمایش امسال شورای عالی کارادامه دارد!

admin   مارس 15, 2017   دیدگاه‌ها برای نمایش امسال شورای عالی کارادامه دارد! بسته هستند

بایگانی

اخباروگزارشات کارگری-25اسفند1395:

نام نمایش:تعیین دستمزد سال1396 کارگران

بازیگران:

-علی ربیعی وزیرکار، محمدرضا نعمت زاده وزیرصنعت ،علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی ونیره پیروزبخت رئیس سازمان ملی استانداردایران از طرف دولت

-حسین سلاح ورزی،جمال رازقی جهرمی ومرتضی رجبی ازطرف کارفرمایان

-احمدرضا معینی،علی خدایی وآیت اسدی(نمایندگان کانون عالی شوراهای اسلامی کار) بخوان نمایندگان دروغین کارگران.

پشت صحنه:

پیشاپیش بین نمایندگان دولت،کارفرمایان وعوامل کارگری دولت درباره دستمزد کارگران توافق صورت گرفته بود .نمایش برای چگونگی جا انداختن توافق صورت گرفته با توجه به شرایط ویژه امسال در دستوراجرا قرار گرفت.

اجرای نمایش درسه پرده:

سناریو نمایش امسال با توجه به سه ویژه گی زیر نوشته ودرسه پرده به اجرا درآمد:

1-افزایش نارضایتی بین کارگران،معلمان،پرستاران وبازنشستگان نسبت به سطح حقوق

2-نیاز به بزک کردن چهره دولت درآستانه  انتخابات رئیس جمهوری

3- کسب آبرو برای نمایندگان قلابی کارگران بعنوان سوپاپ(دریچه اطمینان) دولت برای سوارشدن بر موج نارضایتی ها

پرده اول:تعیین هزینه سبد معیشت خانواربمبلغ 2 میلیون و 489 هزارتومان

پرده دوم:تعیین دستمزد سال 1396کارگران 5/14درصدبرای حداقل بگیران و12درصد برای سطوح دیگر

پرده سوم:ازآنجاکه ارتباطی بین دوپرده اول و ودوم  نمایش وجود ندارد.مسئولیت این ارتباط در پرده سوم بعهده  نمایندگان تشکل های کارگری وابسته حکومتی از جمله علی خدایی عضو هیئت مدیره شوراهای اسلامی کار تهران عضوهیئت مدیره کانونعالی شوراهای اسلامی کار‌سراسرکشور عضوشورایعالی‌کار مسئول کارگروه مزد شوراهای اسلامی کار کشور، اولیا علی بیگی رئیس هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار ، فرامرز توفیقی مشاور مجمع عالی نمایندگان کارگران  ایران و…. واگذار شد تا نمایش ادامه داشته باشد.(رجوع شود به سخنان امروزشان درهمین رابطه)

بازهم دست افرادی که روی نمایندگان دروغین کارگران حساب باز کرده بودند درحنا ماند!

اما دربین پرده اول ودوم نمایش امسال برای باری دیگرافرادی به جنب وجوش افتادند و از نمایندگان قلابی کارگران خواستند روی هزینه سبد معیشت خانوار ی که تعیین کرده اند پافشاری کنند وکوتاه نیایند.

نمایندگان قلابی کارگران دست دردست دولت وکارفرمایان دستمزدسال 1396کارگران را همچون سال های پیش کمتر از یک چهارم زیر خط فقر تعیین کردند وبازدست این افراد رادرحنا گذاشتند.

بیست وپنجم اسفندماه1395

akhbarkargari2468@gmail.com