اخباروگزارشات کارگری24مرداد1396

-گرمای 50درجه خوزستان  وبی تفاوتی مسئولان نسبت به جان صدها هزارکارگر؟! -آغاز چهارمین هفته اعتراض کارگران پروژه قطارشهری اهواز(شرکت کیسون) باتجمع در کارگاه وبستن درهایش -اعتصاب وتجمع خانوادگی کارگران طرح… Read more »

Featured post

زندانی کردن مجدد رضا شهابی نشانه دیگری از استیصال رژیم ضدکارگر جمهوری اسلامی

 بر اساس اطلاعیه های سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، رضا شهابی عضو هیئت مدیره و خزانه دار این سندیکا، روز چهارشنبه هیجدهم مرداد ماه بعد از مراجعه… Read more »

اخباروگزارشات کارگری22مرداد1396

-تجمعات اعتراضی درشهرقم نسبت به جان باختن یک میوه فروش وانتی بدنبال حمله ماموران سد معبر شهرداری -ادامه تجمعات اعتراضی همه روزهکارگرانگروهملی فولاد ایران،امروزبرایچندمین بار مقابل شعبه مرکزی بانک ملی اهواز… Read more »

اخباروگزارشات کارگری21مرداد1396

-کارگران گروهملیفولادایران در بیست وچهارمین روز اعتراضشانمقابلسرپرستیبانکملیایراندراهوازسفره خالی پهن کردند -تجمع اعتراضی کارگرانکارخانه بلبرینگسازیتبریزنسبت به بلاتکلیفی شغلی ومعیشتی مقابل فرمانداری -تجمع اعتراضیمتصدیانآبوفاضلابروستاییایواننسبت به عدم پرداخت4ماه حقوق ودیگر مطالباتشان -اعتراضات نسبت… Read more »

اخباروگزارشات کارگری20مرداد1396

-فراخوان همبستگی بازنشستگان خطاب به شاغلین -اعتراض کارگران گروهملیفولادایران روزجمعه هم جریان پیداکرد -اعتراض جمعیازکارگرانفلزکاربهخلفوعدهشرکتتعاونیمسکندرتحویلآپارتمان‌هایشان -بیکاری 74 کارگرکارخانهدستمالکاغذیسبحان چرام -جانباختن2کارگرجواندرحادثهریزشکانالفاضلاببیرجند فراخوان همبستگی بازنشستگان خطاب به شاغلین قابلتوجهدوستانشاغل دوستانوهمراهانشاغلسلام نظربهاینکهاهدافصنفیپیشکسوتانوشاغلیننهایتابههممرتبطهستندوهراتفاقمثبتیبهنفعهردوطرفخواهدبود. ازآنجاکهمادرحقیقتآیندهشماهستیموبازازآنجاییکهماهموارهدرفعالیتهایصنفیدوشدردوشودرکنارهمگامبرداشتیم…. Read more »

اخباروگزارشات کارگری19مرداد1396

-فراخوان “تلاشبرایمقابلهباطرح‌هایضدکارگری” *«کارورزی،مھارتآموزیوتربيتپرستارسهجزءطرحاستادشاگردی،گردابیبرایزورقمعيشتزحمتكشان» -اعتصاب وتجمعکارگران شرکتپتروپایدارایران درفاز 13 عسلویهجهت اعتراض به عدم پرداخت چندماه مطالباتشان -بازگرداندنرضاشهابیبهزندانراقویامحکوممیکنیم -کمیتهپیگیریایجادتشکلهایکارگریایران:جایکارگر،زنداننیست -اعتراض مهماندارانشرکت حمل و نقل ریلی(رجا)نسبت به عدم پرداخت بموقع مطالباتشان -بیگاری زنان… Read more »

اخباروگزارشات کارگری17و18مرداد139

-طرح‌هایپیشنهادیِدولتبرایبهافلاسکشیدنهرچهبیشترکارگرانوزحمتکشان -بادفاعازمبارزاتشجاعانهکارگرانهفتتپهوفولاداهوازاتحادوهبستگیخودراتعمیقوگسترشبخشیم -ادامه اعتصاب وتجمعات اعتراضی کارگران گروهملیفولادایران -تجمع اعتراضی کارگرانشبکهآبوفاضلابروستاییآبادان نسبت به عدم پرداخت4ماه حقوق وحق بیمه -تجمع کارگراناخراجی شرکتشهرکصنایعدریاییساحلاروندمقابلسازمانمنطقهآزاداروند واداره کار -31 مرداد،آغازوزارتوآغازاعتراض -جزئیاتتفویضبیمهبیکاریبهکاریابی‌ها/اجرایسراسریطرحبهزودی -آخرین خبرها درباره بازگشت… Read more »