اخبار و گزارشات کارگری 12 شهریور ماه 1398

«با اتحاد پیروز میشویم، با افتراق شکست میخوریم» بازداشتی های مراسم روز جهانی کارگر آزاد باید گردند – راهپیمایی وتجمع کارگران کارخانه آذرآب دراعتراض به بلاتکلیفی شغلی ومعیشتی – اعتراض… Read more »

اخبار و گزارشات کارگری 11 شهریور ماه 1398

«با اتحاد پیروز میشویم، با افتراق شکست میخوریم» بازداشتی های مراسم روز جهانی کارگر آزاد باید گردند – تجمع اعتراضی خانوادگی کارگران کارخانه کنتورسازی نسبت به بلاتکلیفی شغلی ومعیشتی بدنبال… Read more »

اخبار و گزارشات کارگری 7 ،8 و9 شهریور ماه 1398

«با اتحاد پیروز میشویم، با افتراق شکست میخوریم» بازداشتی های مراسم روز جهانی کارگر آزاد باید گردند – اعتصاب وتجمع خانوادگی کارگران پروژه احداث کارخانه خردایش دره زار(مجتمع مس سرچشمه)دراعتراض … Read more »

اخبار و گزارشات کارگری 6 شهریور ماه 1398

«با اتحاد پیروز میشویم، با افتراق شکست میخوریم» بازداشتی های مراسم روز جهانی کارگر آزاد باید گردند – ادامه اعتراضات کارگران کارخانه هپکو نسبت به بلاتکلیفی شغلی و معیشتی با تجمع مقابل دادگستری کل استان مرکزی – ادامه اعتصاب کارگران… Read more »

اخبار و گزارشات کارگری 5 شهریور ماه 1398

«با اتحاد پیروز میشویم، با افتراق شکست میخوریم» بازداشتی های مراسم روز جهانی کارگر آزاد باید گردند – تجمع کارگران کارخانه هپکو درمسیر راه آهن شمال جنوب برای انعکاس هرچه بیشتر صدای اعتراضشان نسبت به بلاتکلیفی شعلی ومعیشتی – زنده… Read more »

نقض حقوق و سرکوب کارگران ـ گفتگوی رادیو پیام کانادا با ایوب رحمانی از اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران و جوانمیرمرادی،

نقض حقوق و سرکوب کارگران ـ گفتگوی رادیو پیام کانادا با ایوب رحمانی از اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران و جوانمیرمرادی، فعال کارگری در مورد پرونده… Read more »