ترفندهای رژیم علیه اعتراضات کارگری – گفتگوی رادیو پیام کانادا با علیرضا نوائی در مورد ترفندهای رژیم علیه اعتراضات کارگری

حاکمیت و دستگاه های امنیتی اش مقابله با اعتراضات کارگری را گسترش داده است. با گذشت ۳ماه از سال جدید برنامه ای را که دستگاه های امنیتی حاکمیت از اواخر… Read more »