پرستاران درحال دست وپنجه نرم کردن باچه مشکلاتی هستند وخواسته هایشان چیست؟

admin   فوریه 10, 2019   دیدگاه‌ها برای پرستاران درحال دست وپنجه نرم کردن باچه مشکلاتی هستند وخواسته هایشان چیست؟ بسته هستند

آیا در لایحه بودجه سال 1398برای تحقق خواسته های پرستاران اعتباری اختصاص داده خواهد شد؟

اخباروگزارشات کارگری-20بهمن1397

*پرستاران درحال دست وپنجه نرم کردن باچه مشکلاتی هستند وخواسته هایشان چیست؟

آیا در لایحه بودجه سال 1398برای تحقق خواسته های پرستاران اعتباری اختصاص داده خواهد شد؟

حقوق پایین،کمبودپرستار،حجم کاری زیاد،اضافه کاری اجباری،تبعیض در پرداخت کارانه،عدم پرداخت بموقع حق کارانه واضافه کاری،سطح پایین امکانات رفاهی حین کار،عدم اجرای قانون مشاغل سخت وزیان آور،قراردادهای موقت وسطح نازل حقوق پرستاران بخش خصوصی وشرکتی وعوارض روحی،روانی وخانوادگی ناشی ازاین مجموعه ازجمله مشکلاتی است که پرستاران کشوردرحال دست وپنج نرم کردن با آنها هستند.

-عدم تخصیص بودجه برای اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری باسپری شدن بیش از11سال از تصویبش،مشکل اساسی پرستاران بحساب می آید.

اجرای این قانون یکی از خواسته های اصلی پرستاران کشوراست.

-عدم اجرای ، قانون ارتقاء بهروري کارکنان بالینی نظام سلامت پس از سال ها تصویب ویااجرای ناقصش دربخش خصوصی.

اجرای کامل این قانون درتمامی مراکز درمانی ازدیگر خواسته های پرستاران کشوراست.

-عدم بهره گیری پرستاران از بازنشستگی پیش از موعد باتوجه به اینکه پرستاری درزمره مشاغل سخت و زیان آورمی باشد.

اجرای قانون مشاغل سخت و زیان آور وبازنشستگی پس از25سال کار ازخواسته های دیگرپرستاران است.

-اجرای طرح پرستار بیمارستانی که با اعتراضات پرستاران در سراسر کشور روبروشد.

پرستاران خواهان توقف این طرح ضدپرستاری هستند.

– طرح دیگری که با اعتراضات پرستاران روبرو شد طرح موسوم به قاصدک یا همان طرح مبتنی بر عملکرد است یعنی حق کارانه واضافه کار پرستاران در قالب طرح قاصدک به آنها پرداخت می شود.

– عدم پرداخت بموقع مطالبات که درمواردی باتاخیری بیش ازیکسال و18ماه روبروست از دیگر مشکلات پرستاران است که اعتصاب وتجمعات اعتراضی پرستاران بسیاری از مراکز درمانی کشوررادرهمین رابطه رابهمراه داشت وکماکان دارد.

پرداخت بموقع حقوق ومطالبات خواسته پرستاران کشوراست

– قراردادهای موقت یک تاسه ماه ،سطح پایین حقوق پرستاران بخش خصوصی وعدم اجرای طرح طبقه بندی مشاغل دراین مراکز ازدیگر مشکلات است.

پرستاران بخش خصوصی مجبورند درچند مرکز درمانی ویا چندشیفت کارکنند که عوارض منفی وجبران ناپذیر جسمی،روحی وخانوادگی برجامی گذارد.

– پرستاران شرکتی با مشکل امنیت شغلی وعدم پرداخت بموقع حقوق ومطالبات دیگرروبروهستند وبه آن معترضند وخواهان رفع این مشکل هستند.

-اضافه‌کاری اجباری حدود هزار پرستار (شرکتی، قراردادی و پیمانی) دانشگاه‌ها و 10 هزار پرستار بخش خصوصی راشامل میشود.

براساس ماده 61 قانون کار، ارجاع کار اضافی به کارگرانی که کار شبانه یا کارهای خطرناک و سخت و زیان آور انجام می دهند ، ممنوع است .

– سطح بسیار پایین امکانات رفاهی پرستاران درحین کارچون برخورداری از اتاق استراحت و خوابگاه مناسب و ….ازجمله مشکلات پرستاران درمراکز درمانی است.

پرستاران خواهان تامین این دسته از امکانات درمحل کارشان هستند.

akhbarkargari2468@gmail.com