فراخوان برای برگزاری تظاهرات در پاریس

admin   دسامبر 7, 2017   دیدگاه‌ها برای فراخوان برای برگزاری تظاهرات در پاریس بسته هستند

بایگانی

برای آزادی فعالین کارگری و سایر زندانیان سیاسی متحدا بپاخیزیم!

در چارچوب سیطره ی نظام سرمایه داری جمهوری اسلامی ایران، هرگونه مطالبات نهادهای مستقل طبقاتی کارگران جرم محسوب می شود، زیرا با برچسب اقدام علیه امنیت کشور مواجه می گردد و همین ترفند حکومتی کافی است که کارگران مبارز را به بازداشت و زندان بکشاند و از کار و معیشت محروم سازد. حاکمین جمهوری اسلامی تا آنجا که  بتوانند، فشار مضاعفی را به طبقه کارگر ایران وارد می سازند و ثمره ی کار و دسترنج آنان را به جیب کارفرمایان خصوصی و دولتی سرازیر نموده و حتی از صندوق بیمه های اجتماعی سرقت های نجومی می نمایند و اگر حقوق های معوقه را بدان بیافزائیم، فقر خانمان سوز کارگری را آشکارا مشاهده می نمائیم. کارگران با اینگونه فشارها روبرو می باشند و در مقابل زورگویان حکومتی، حق اعتراض ندارند. چند روز قبل حکم 5 سال و سه ماه زندان ابراهیم مددی نایب رئیس و 5 سال زندان داود رضوی هیئت مدیره سندکای شرکت واحد تایید شده و رضا شهابی یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره، هم اکنون در زندان بسر میبرد و در مبارزه با سلطه گران و جلادان اجتماعی می رزمد. همچنین محمد نظری، آتنا دائمی، اسماعیل عبدی، محمود بهشتی لنگرودی و سعید شیرزاد و بسیاری دیگر در اسارت بسر میبرند. محمد کریمی عضو “کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری” در تاریخ 12 آذر دستگیر و به زندان روانه گشته است.  بر ماست که در برابر این همه ظلم و استثمار متحدا بپاخیزیم و در دفاع از منافع کارگران، علیه اسارت و زندان آنان و سایر گروه های اجتماعی، فریاد خود را با آکسیون های اعتراضی به هر شکلی رساتر نمائیم. “شورای همبستگی با جنبش کارگری ـ پاریس” در راستای فراخوان “کارزار بین المللی نهادهای کارگری” تظاهراتی ایستاده در میدان باستیل را در روز شنبه 9 دسامبر، سازماندهی کرده است و از همه ی فعالین و دوستداران کارگری تقاضا دارد که با شرکت در این همایش، متحدا موجبات افشای ستم حکومت اسلامی نسبت به طبقه کارگر و سایر لایه های اجتماعی را در افکار عمومی فرانسه فراهم سازیم.

تاریخ تظاهرات: شنبه 9 دسامبر از ساعت 17 تا 18

محل تظاهرات:  میدان باستیل ـ متروهای 1 ، 5 و 8 Place de la Bastille                           BD Richard Lenoir – sur terre-plein

زنده باد همبستگی بین المللی علیه زندان، شکنجه و اعدام

سرنگون باد نظام سرمایه داری جمهوری اسلامی ایران

زنده باد آزادی ، زنده باد سوسیالیسم

شورای همبستگی با جنبش کارگری ـ پاریس

conseil.solid21@gmail.com