کنفدراسیوناتحادیه های کارگری سوئیس، خواهان آزادی فوری رضا شهابی و اسماعیل عبدی شد

admin   نوامبر 12, 2017   دیدگاه‌ها برای کنفدراسیوناتحادیه های کارگری سوئیس، خواهان آزادی فوری رضا شهابی و اسماعیل عبدی شد بسته هستند

بایگانی

 

6 نوامبر 2017

به:

وزارتامورخارجهفدرال سوئیس

سفارتجمهوریاسلامیایران

generalsekretaer@eda.admin.ch

Deputy@iranembassy.ch

عالی جنابان ،

آقاوخانمعزیز،

ما ازطرفکنفدراسیوناتحادیۀهای کارگری سوئیسSGB / USSخواهانآزادیفوریرضاشهابیهستیم. ماحمایتوهمبستگیکاملخود رابارضاشهابی، فعالکارگریودموکرات که در زندان بسر می برد و در اعتراض به شکنجه و بد رفتاری، دست به اعتصاب غذا زده است، اعلام می داریم.

کنفدراسیون اتحادیه های کارگری سوئیس، SGB / USSاز مقامات ایران می خواهد که اقدامات لازم رابرایآزادیفوریوبدونقیدوشرطرضاشهابیواسماعیلعبدیکهبه دلیل دفاعازمنافعکارگران،زندانی شده اند، انجام دهند.

رضاشهابی،ازاعضایهیاتمدیره سندیکایکارگرانشرکت واحداتوبوسرانیتهرانوحومه،درنهم ماهاوت 2017 مجددابازداشتشد؛ طبقاعلام دادستان به همسررضاشهابی، ویباید تا بیست و دوم ماهدسامبر سال 2018در زندان بماند.

اسماعیلعبدی،از اعضای هیات مدیره کانونصنفیمعلمانتهران،بااتهاماتجعلیبهششسالزندانمحکومشده است.او در زندان پس از38 روزاعتصابغذادر اعتراضبهتداوم سرکوبمعلمانوعدماستقلال قوهقضاییه ایران،بهبیمارستانمنتقلشد، امادوروزبعدبهزنداناوینبازگردانده شد. اسماعیلعبدیدر ماهژوئنبهطوربطور موقت وبهقیدوثیقهآزادشد،امادر 27 ژوئیهمجددا زندانی شد.

به زندان افکندن آقایان رضاشهابیو اسماعیلعبدیبهشدت در تضاد باتعهداتبینالمللیایران است. بازداشتفعالین کارگری بهدلیل فعالیتهایآنهادردفاعازمنافعکارگران، بطور کلی به معنای نقض آزادیهایمدنی و بویژه به معنای نقض حقوق سندیکایی است. پیش از این،کمیتهآزادیانجمن سازمان جهانی کار (CFA) ازشمادرخواستکردکهاحکام زندان علیه آقایشهابیرا لغو و اورا بی درنگ آزادکنید.

مااز شرایط سخت زندان که به رضا شهابی و اسماعیل عبدی تحمیل شده به شدت نگرایم و نسبت به وضع سلامتی انها بیمناک هستیم .

جامعهبینالمللیوکنفدراسیون اتحادیه های کارگری سوئیس شمارامسئولوپاسخگوی هرگونهبدترشدنوضعیتآنهامیداند .

احکام زندان را لغو کنید.

با احترام

فدراسیون اتحادیه های کارگری سوئیس

لوکاسیریگلیانو

دبیراموربینالملل

ترجمه و تکثیر از: اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران

12 نوامبر 2017

info@workers-iran.org;www.workers-iran.org; / twitter.com/IASWIinfo;