اعتراضات دامنه دار کارگران شهرداری منطقه دو نیشابورنسبت به تبدیل قراردادشان از دائمی به پیمانی

admin   ژانویه 13, 2019   دیدگاه‌ها برای اعتراضات دامنه دار کارگران شهرداری منطقه دو نیشابورنسبت به تبدیل قراردادشان از دائمی به پیمانی بسته هستند

بایگانی

تجمع اعتراضی همسران کارگران شهرداری منطقه دو نیشابور مقابل ساختمان شهرداری

بازداشت چندساعته دوکارگر معترض شهرداری منطقه دو نیشابور

یکشنبه بیست وسوم دی ماه 1397:

عصرروز شنبه22دی ماه کارگران شهرداری منطقه دوشهرداری نیشابوردراعتراض به تبدیل وضعیت قرارداد کار 300 کارگر از دائمی به پیمانی دست به تجمع مقابل ساختمان شورای شهرنیشابور زدند.

این کارگران روز یکشنبه23دی ماه به اعتراضاتشان ادامه دادند و در مقابل دفتر پیمانکار واقع در خیابان هاشمی نژاد نیشابور اجتماع کردند.

اعتراضات کارگران شهرداری منطقه دو نیشابورازاوایل دی ماه سال جاری بدنبال تبدیل قرارداد شان ازمستقیم به پیمانکاری آغازشد.

کارگران معترض روزهای چهارم، پنجم و ششم دی ماه دست به تجمع مقابل ساختمان شهرداری نیشابور زدند.

این کارگران درادامه اعتراضات برحقشان روز هفتم دی ماه دست به اعتصاب زدند واز جمع‌آوری زباله‌های برخی مناطق شهر نیشابورخودداری کردند.

کارگران معترض شهرداری منطقه دو نیشابورنسبت به تجمعات اعتراضی خود در روزهای هشتم،نهم ودهم دی ماه مقابل ساختمان شهرداری وشورای شهر ادامه دادند.

روزیکشنبه نهم دی ماه دونفر از کارگران معترض بازداشت شدند وپس از چند ساعت بازداشت با سپردن تعهد آزاد شدند .

او با بیان اینکه هرچند این دو کارگر خدماتی شهرداری نیشابور بعد از چند ساعت بازداشت با سپردن تعهد آزاد شدند

روزیازدهم همسران کارگران شهرداری منطقه دو نیشابوردست به تجمع مقابل ساختمان شهرداری زدند وبابنمایش گذاشتن اعتراضاتشان خواهان تامین شدن امنیت شغلی همسرانشان شدند که سالها به صورت شبانه‌روزی مشغول بکارهستند.

درهمین روزاین کارگران بدنبال تجمع اعتراضی همسرانشان بطور جداگانه تجمع اعتراضی دیگری را در منطقه مجاور محل کار خود در خیابان بهشتی این شهر برپا کردند.

کارگران معترض به رسانه ها گفتند: از ابتدای ماه جاری، شهرداری نیشابور وضعیت استخدامی کارگران شاغل در بخش خدماتی این مجموعه را از حالت قرارداد مستقیم به پیمانکاری تغییر داده است.

آنها اضافه کردند:بعد از 15سال سابقه کار مستقیم با مجموعه شهرداری نیشابور، برخلاف ادعای مدیران شهری ورود پیمانکار باعث افزایش درآمد کارگران نمی‌شود و با باز شدن پای پیمانکاران در مجموعه شهرداری، وضعیت امنیت شغلی و معیشتی آنها بطور جدی آسیب‌پذیر خواهد شد.

کارگران معترض شهرداری منطقه دو نیشابور با تاکید بر اینکه تجربه نشان داده کارفرمایان پیمانکاری به دنبال سود بیشتر هستند و هرگاه توانسته‌اند یا خلاء قانونی وجود داشته، مزایای قانونی کارگر را نپرداخته یا کوتاهی کرده‌اند.

آنها اظهار داشتند: پیش از این تجربه کار کردن برای پیمانکاران مختلف و بدحسابی‌های آنها را داشته‌ایم و برای همین از تکرار به خطر افتادن امنیت شغلی خود به شدت نگرانیم.

این کارگران بابیان اینکه،مدیران شهر نیشابور بویژه شهردار و اعضای شورای شهر هیچ توجهی به مخالفت ما کارگران دائمی شهرداری برای پیمانی شدن ندارند، کارگران معترض شهرداری نیشابور خاطرنشان کردند که به هیچ وجه برای تبدیل وضعیت استخدامی خود با پیمانکار کنار نخواهیم آمد.