به یاد شاهرخ زمانی

admin   سپتامبر 13, 2018   دیدگاه‌ها برای به یاد شاهرخ زمانی بسته هستند

بایگانی

علی اکبر باغانی

به نام خداوند جان و خرد،

 کزین برتر اندیشه در نگذرد

  ۳سال از مرگ قهرمان مردی گذشت که تمام وجودش دفاع از حقوق زحمتکشان و کارگران جهان بود. شاهرخ زمانی به انقلاب کارگران وزحمتکشان و پابرهنگان اعتقاد داشت وعقیده خود را پنهان نمی کرد که در زندان رجایی شهر کرج و سالن ۱۲همبند بودیم هر روز اخبار جهان کارگران را دسته‌بندی می کرد و در جلساتی که در اتاق مرحوم زانیار مرادی داشتیم می خواند. بسیار مقاوم و شجاع بود. ترس برای شاهرخ زمانی معنا نداشت. شاهرخ از دوستان معلمان ایران مانند رسول بداغی ، عبدالرضا قنبری و من در زندان رجایی شهر کرج و سالن ۱۲ بود. ورزشکار، اهل مطالعه، بسیار جدی در مبارزات صنفی و سیاسی و پی گیر مطالبات همه کارگران ایران و جهان بود. او واقعا یک چریک و انترناسیونالیست به تمام معنا بود. جسارت در عمل او را از دیگران ممتاز می کرد. فوق العاده امیدوار به جنبش جمعی کارگران و دیگر تشکل های کارگری کانونی و انقلابی بود. خانواده به خصوص دختر و خواهرش را که دکتر و به ملاقاتش می آمد ، دوست داشت و به آقای شهابی، کارگران و معلمان انقلابی احترام ویژه قائل بود. ما هرشب با شاهرخ زمانی و قنبری گفتگو می کردیم و مرگ ناگهانی شاهرخ که بسیار مشکوک می نمود، خسارتی بزرگ برای جنبش های صنفی کارگری و طبقات اجتماعی است. روحش شاد و راهش جاودان پر رهرو باد…

 

 علی اکبر باغانی عضوهیات مدیره کانون صنفی معلمان ایران

 و دوست و رفیق شاهرخ زمانی در زندان رجایی شهر کرج سالن ۱۲ اندرزگاه ۴

پنجشنبه ۲۲ شهريور ۱۳۹۷